Езици

Публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово

Публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително - монтажни работи по проект "Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“.

 

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   915006   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.06.2019 05.06.2019
2   915008   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.06.2019 05.06.2019

 

05.06.2019г.   Документация за участие

05.06.2019г.   Решение за откриване на процедура

05.06.2019г.   Обявление за поръчка

05.06.2019г.   Техническа спецификация

05.06.2019г.   Методика за оценка

05.06.2019г.   Образци

12.06.2019г.   Работен проект яз. "Хайдушко кладенче"