Езици

ОБЯВИ

..................

ОБЯВИ:

Заповед на директора на Областна дирекция «Земеделие» - Стара Загора за определяне на комисия по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

Заповед Nо ПО-09-435/02.08.2019 г. На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 3, ал. 3, т. 24 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”

.................................

КОНКУРС за длъжността: „Главен архитект“ в общинска администрация Гълъбово 

Заявление  за участие

Декларация

Списък на допуснатите кандидати

................

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия, определена със Заповед № 145/27.02.2018 г. на кмета на Община Гълъбово, за провеждане на процедура за допълване на състава от външни членове (един външен член) на одитния комитет в Община Гълъбово, съгласно Заповед № 22/09.01.2018 г. на кмета на Община Гълъбово

23.04.2018 г.  - ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 14 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и Заповед № 22/09.01.2018 г. на Кмета на община Гълъбово, обявява процедура за допълване на състава от външни членове (един външен член) на одитния комитет в община Гълъбово 

Приложение 1

Приложение 2

ПРОТОКОЛ от заседание на комисия, определена със Заповед № 145/27.02.2018 г. на кмета на Община Гълъбово, за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитен комитет в Община Гълъбово, съгласно Заповед № 22/09.01.2018 г. на кмета на Община Гълъбово

.................

СПИСЪК на кандидатите допуснати до участие в подбора на двама външни членове на одитния комитет в Община Гълъбово, в процедура обявена със Заповед № 22/ 09.01.2018 г. на кмета на Община Гълъбово

..................

Процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет в община Гълъбово

.........................

         Община Гълъбово, област Стара Загора, на основание чл.128, ал.2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии: „Нова двойна въздушна електропроводна линия (ВЛ)400 кV от подстанция п/ст „Марица Изток“ до п/ст ТЕЦ „Марица Изток 3“ (Лот 2), който за територията на община Гълъбово е с трасе находящо се в землищата на гр. Гълъбово, с. Обручище и с. Медникарово.

Проектът е изложен в сградата на общинска администрация – стая 207.

 

 На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Гълъбово.

 ................

Обява: На 29.11.2017 г. /сряда/ 11:00 ч. в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2018 г.

..............

Обява: На 24.11.2016 г. /четвъртък/ 11:00 ч. в заседателната зала на Община Гълъбово /партер/ се организира публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2017 г.

Приложения: 

Капиталови разходи 2017 г

Обява публично обсъждане 2017 г

Проект бюджет 2017

Проекти 2017 г

....................

На основание Закона за държавния служител и  Заповеди на Кмета на Община Гълъбово:

конкурс: ст.експерт: Управление на общинска собственост

ст.експерт "Екология и екологичен контрол"

Главен счетоводител

Гл. експерт "Образование"

"Незаконно строителство"

......

Списък на допуснати за участие в конкурс лица за заемане на длъжност