Езици

Оперативната програма за Tопъл обяд

Лице за контакт и информация Стефка Кондова - 0898678119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Във връзка с включването на Община Гълъбово в операцията „3.1- Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19” започва прием на заявления за включване в услугата. Потребителите, които могат да подадат заявление-декларация са към целевите групи:

-       Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

-       Лица поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

-       Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемиологична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. 

Необходимите документи са:

-  Заявление-декларация по образец;

-  Документ за самоличност (за справка)

- ТЕЛК

 - Удостоверение за настоящ адрес

 - Декларация за съгласие заразкриване на данъчна и осигурителна информация

Лице за контакт и информация Стефка Кондова - 0898678119

 

 

 

 

 

 

..........................................................................................

 

 

Европейски съюз

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3„Осигуряване на топъл обяд2016- 2020“

 

На 17.01.2018 община Гълъбово подписа  договор  BG05FMOP001-3.002  -0221-С01  по  Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане Операция тип 3 BG05FMOP001-3.002  „Осигуряване на топъл обяд 2016 - 2020“.

Проектът "Осигуряване на топъл обяд в Община Гълъбово" е насочен към подпомагане на хора в тежко икономическо положение с цел задоволяване потребностите им от храна. Договора е на стойност 584 155 лв. и предвижда  до 31 декември 2019 г. лица и семейства на месечно подпомагане, самотно живеещи лица и лица с доказана липса на доходи да получават всеки работен ден безплатна храна. Приготвената в опаковка за еднократна употреба храна ще бъде  разнообразна, здравословна и ще отговаря на изискванията на съответните контролиращи органи. Тя ще бъде доставяна до 18 пункта на територията на всяко населено място в общината /предимно клубовете на пенсионера/, откъдето хората ще си я получават. Допълнително улеснение е че, не е задължително всяко лице да отива лично, а може да упълномощи който прецени. Важно е да се знае, че няма ограничение в броя на лицата които ще бъдат подпомагани.

Заявления за това могат да бъдат подавани винаги в деловодството на  Община Гълъбово, като след това комисията за подбор на кандидат – потребителите ще разгледа всяко едно подадено заявление – декларация. Всички формуляри и необходими документи ще бъдат на разположение в клубовете на пенсионера и  в община Гълъбово. 

Изтегли от следващите 2 реда документите за кандидатстване:

1. Заявление

 

2. Приложение 2

Към момента са одобрени 430 лица и семейства от всички населени места в Община Гълъбово. В случай, че някое  лице се откаже от услугата или по някаква причина отпадне от процеса на предоставянето и, общината  включва веднага кандидат - потребител от списъка на чакащите - одобрени потребители, които са предварително проверени. Чакащото лица се предупреждава по телефона или по друг подходящ начин, че в същия ден ще му се предостави топъл обяд.

Лице за контакт и информация Стефка Кондова - 0898678119