Езици

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

П У Б Л И Ч Е Н    Р Е Г И С Т Ъ Р

ЗА ХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 

Наименование на сдружение на собствениците

Номер и дата на подаване на заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) в общината

Статус на ЗИФП

Наличие на сключен договор между общината и сдружението на собствениците

Наличие на сключен договор за целево финансиране между общината, ББР и областния управител

В процес на изпълнение/ Завършен

Одобрено, отхвърлено

Дата на одобрение/ отхвърляне

Да/Не

Номер и дата на сключения договор

Да/Не

Номер и дата на сключения договор

1

„Блок 38 - Гълъбово“

48-00-5/24.03.2015

Одобрено

24.03.2015

Да

24.03.2015

Да

ЕЕ 518 /16.04.2015

Завършен

2

„Блок 21 - Гълъбово“

29-00-16/02.04.2015

Одобрено

03.04.2015

Да

03.04.2015

Да

ЕЕ 626 /24.04.2015

Завършен

3

„Блок 37 - Гълъбово“

48-00-8/14.04.2015

Одобрено

14.04.2015

Да

15.04.2015

Да

ЕЕ 692 /28.04.2015

Завършен

4

„Блок 39 - Гълъбово“

48-00-6/24.03.2015

Одобрено

24.03.2015

Да

24.03.2015

Да

ЕЕ 519 /16.04.2015

Завършен

5

„Блок 49 - Гълъбово“

40-00-9/03.04.2015

Одобрено

03.04.2015

Да

03.04.2015

Да

ЕЕ 627 /24.04.2015

Завършен

6

„Блок 47 - Гълъбово“

48-00-9/14.04.2015

Одобрено

14.04.2015

Да

16.04.2015

Да

ЕЕ 696 /28.04.2015

Завършен

7

„Блок 44 - Гълъбово“

31-01-223/14.07.2015

Одобрено

14.07.2015

Да

14.07.2015

Да

ЕЕ 1384 /17.08.2015

В процес на изпълнение

8

„Блок 45 - Гълъбово“

31-01-23/20.01.2016

Одобрено

20.01.2016

Да

21.01.2016

Не

-

-

9

„Блок 15 - Гълъбово“

29-00-9/26.02.2016

Одобрено

29.02.2016

Да

29.02.2016

Не

-

-

10

„Блок 28 - Гълъбово“

94-И-23/26.02.2016

Одобрено

29.02.2016

Да

29.02.2016

Не

-

-

11

„Блок 11 - Гълъбово“

94-Д-45/29.02.2016

Одобрено

01.03.2016

Да

01.03.2016

Не

-

-

12

„Блок 8 - Гълъбово“

94-Й-4/26.02.2016

Одобрено

29.02.2016

Да

29.02.2016

Не

-

-

13

„Блок 18 - Гълъбово“

94-И-24/29.02.2016

Одобрено

01.03.2016

Да

01.03.2016

Не

-

-

14

„Блок 48 - Гълъбово“

94-С-37/29.02.2016

Одобрено

01.03.2016

Да

01.03.2016

Не

-

-

15

„Блок 17 - Гълъбово“

94-М-28/29.02.2016

Одобрено

01.03.2016

Да

01.03.2016

Не

-

-

16

„Блок 16 - Гълъбово“

94-Р-8/29.02.2016

Одобрено

01.03.2016

Да

01.03.2016

Не

-

-

 

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

П У Б Л И Ч Е Н    Р Е Г И С Т Ъ Р

НА РЕГИСТРИРАНИТЕ СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ НА РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, УЧРЕДЕНИ ПО РЕДА

На Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, създаден съгласно Наредба № РД – 02 – 20 – 8/11.05.2012г. на МРРБ

 

№ по

 

р ед

Регист-рационен номер

Наимено-вание[1]

Адрес

Предмет на дейност[2]

Срок[3]

Пред-ставени идеални части в % от етажна-та собстве-ност

Членове на управителния съвет

(имена, адрес, електронна поща)

Начин

на

представи-телство[4]

1.

001-2015/ 04.03.2015

„Блок 38 - Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Строител“ бл.38, вх.Б, ет.4, ап.35

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

86,740 %

Управител:

Снежана Димитрова Янева

Контрольор:

Мария Горанова Младенова

Еднолично

2.

002-2015/ 04.03.2015

„Блок 21 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Съединение“ бл.21, ет.9, ап.45

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

88,096 %

Управител:

Живко Тенев Димов

Контрольор:

Веселина Николаева Лафчиева

Еднолично

3.

003-2015/ 04.03.2015

„Блок 37 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Строител“ бл.37, вх.А, ет.2, ап.6

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

73,230 %

Управител:

Стойо Стоянов Петков

Контрольор:

Севдалина Христова Георгиева

Еднолично

4.

004-2015/ 04.03.2015

„Блок 39 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Строител“ бл.39, вх.Б, ет.6, ап.41

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

86,214 %

Управител:

Стоянка Съботинова Хаджийска

Контрольор:

Александър Сашев Георгиев

Еднолично

5.

005-2015/ 24.03.2015

„Блок 49 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Строител“ бл.49, вх.А, ет.3, ап.7

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

90,811 %

Управител:

Галина Младенова Колева

Контрольор:

Живко Петев Златев

Еднолично

6.

006-2015/ 24.03.2015

„Блок 47 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Строител“ бл.47, вх.В, ет.1, ап.49

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

88,005 %

Управител:

Стоян Вълчев Стоянов

Контрольор:

Емилия Господинова Георгиева

Еднолично

7.

007-2015/ 02.07.2015

„Блок 20 А.Б.В. -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Съединение“ бл.20, вх.А, ет.3, ап.12

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

79,041 %

Управител:

Тодор Маринов Михайлов

Контрольор:

Мария Тонева Кънева

Еднолично

8.

008-2015/ 02.07.2015

„Блок 44 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Строител“ бл.44, вх.А, ет.5, ап.13

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

73,612 %

Управител:

Тодор Тодоров

Контрольор:

Павлина Драгиева

Еднолично

9

009-2015/ 14.12.2015

„Блок 45 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Строител“ бл.45, вх.Б, ет.8, ап.47

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

80,313 %

Управител:

Веска Маркова

Контрольор:

Величка Станкова

Еднолично

10

010-2015/ 14.12.2015

„Блок 43 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Строител“ бл.43, вх.А, ет.5, ап.15

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

78,965 %

Управител:

Момка Тенева Илиева

Контрольор:

Росица Страхилова Димитрова

Еднолично

11

011-2016/ 15.02.2016

„Блок 12 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Съединение“ ул. „Д-р Жеков“ № 6А

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

99,92 %

Управител:

Марин Кирилов Радев

Контрольор:

Кирил Иванов Димитров

Еднолично

12

012-2016/ 15.02.2016

„Блок 15 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Съединение“ бл.15, ет.4, ап.12

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

88,773 %

Управител:

Мария Димитрова Юрукова

Контрольор:

Славка Стоянова Неделчева

Еднолично

13

013-2016/ 15.02.2016

„Блок 28 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

бл.28, вх.А, ет.3, ап.4

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

91,38 %

Управител:

Илина Гочева Генова

Контрольор:

Мария Желязкова Вълчанова

Еднолично

14

014-2016/ 16.02.2016

„Блок 11 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

бл.11, вх.А, ет.3, ап.6

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

99,926 %

Управител:

Донка Христова Станкова

Контрольор:

Даниела Иванова Терзиева - Тодорова

Еднолично

15

015-2016/ 16.02.2016

„Блок 8 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

бл.8, вх.А, ет.3, ап.7

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

100,00 %

Управител:

Йовчо Костадинов Тончев

Контрольор:

Димитър Атанасов Георгиев

Еднолично

16

016-2016/ 22.02.2016

„Блок 18 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

бл.18, вх.А, ет.3, ап.5

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

76,142 %

Управител:

Иглика Станиславова Георгиева

Контрольор:

Илиана Илчева Костова

Еднолично

17

017-2016/ 22.02.2016

„Блок 48 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Съединение“ бл.48, вх.А, ет.4, ап.12

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

95,073 %

Управител:

Стефан Стоянов Иванов

Контрольор:

Стефан Генов Кирев

Еднолично

18

018-2016/ 22.02.2016

„Блок 17 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Съединение“ бл.17, ет.1, ап.1

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

99,08 %

Управител:

Марияна Ангелова Книжарова

Контрольор:

Павел Георгиев Павлов

Еднолично

19

019-2016/ 22.02.2016

„Блок 16 -Гълъбово“

гр. Гълъбово,

кв. „Съединение“ бл.16, ет.3, ап.9

Усвояване на средства от фондовете на ЕС за обновяване на сгради в режим на етажна собственост

Безсрочно

100,00 %

Управител:

Радостина Минчева Добридинева

Контрольор:

Диана Райкова Костадинова

Еднолично

 

 
[1]Посочва се наименованието на сдружението съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците (съгласно чл. 27, ал. 4, т. 2 ЗУЕС задължително съдържа името на населеното място, пълен административен адрес, а в градовете с районно деление наименованието на сдружението съдържа и името на района).

[2]Посочва се предметът на дейност, за който е учредено сдружението, съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците.

[3]Посочва се срокът, за който е учредено сдружението, съгласно споразумението за създаване на сдружение на собствениците.

[4]Начинът на представителство,което може да бъде: само заедно, заедно и поотделно или винаги определен брой членове заедно, се определя със споразумението за създаване на сдружение на собствениците.

..................................