Езици

Проект - "Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово"

 

 

 

 

 

 

НОВИНИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ

 "Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово"

19.12.2017 г- Приключиха строително монтажните работи по един големите проекти, спечелени от Община Гълъбово  - "Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово, УПИ I, кв.83 - учебна сграда и учебни работилници" по Договор № BG16RFOP001-3.002-0006-C01/05.12.2016 г. за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ  по ОП“Региони в растеж“ 2014-2020г.

Постигната е конкретната цел на проекта за  създаване на благоустроена и съвременна материална база за учение и спорт, която да осигури на учениците възможност за физическо, интелектуално и цялостно развитие на уменията им. 

 

 

 

Изпълнено е  външно топлинно изолиране на стените на отопляемото пространство, изолация на покрива, цялостна подмяна на “сградната ВиК инсталация” и ел. инсталация. Изградено е  евакуационно стълбище. Направен е ремонт на учебните кабинети, санитарните възли, преустроен е приземен  етаж  на учебната сграда в архиви и офиси, както са обновени и учебните работилници.  Изцяло са обновени фасадите на учебен корпус и учебните работилници.

 

 

 

 

НОВИНИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ

 "Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово"

С проект "Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово, УПИ I, кв.83 - учебна сграда и учебни работилници" се предвижда основен ремонт на учебната сграда с разгъната застроена площ 1936,38 кв. м. и прилежащи учебни работилници с разгъната застроена площ 2460,24 кв.м. или общо 4396,62 кв.м. Реализацията на основните проектни дейности, като ремонт на: - фасадите на сградите, вътрешните помещения - вкл.смяна на дограмата, строителните конструкции- покрив и др., електро мрежата, ВиК системите и ОВИК. Ще се изгради евакуационно стълбище, ще се осигури достъпна среда за ползване от хора с увреждания по изискванията на нормативните документи. Ще се извърши външно топлинно изолиране на стените на отопляемото пространство, изолация на покрива, цялостна подмяна на “сградната ВиК инсталация” и електрооборудването. Всички тези действия ще допринесат за изпълнение на основната цел на настоящата процедура BG16RFOP001-3.002 за създаване на условия за модерни образователни услуги, чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища от национално и регионално значение.

Общата цел на проектното предложение е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие, чрез нейното подбряване, обновяване и модернизиране на територията на общината. Конкретната цел е създаване на благоустроена и съвременна материална база за учение и спорт, която да осигури на учениците възможност за физическо, интелектуално и цялостно развитие на уменията им и творческите им заложби, която да допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието и тяхната професионална реализация. Обновяването на материалната база ще доведе до цялостно подобряване на учебния процес и ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. Подобрените условия в учебното заведение, модерните класни стаи и кабинети ще се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение и реализацията им на пазара на труда.

В този смисъл реализацията на проекта с предвидените енергийно ефективни мерки, като външно топлинно изолиране на стените на отопляемото пространство граничещи с външен въздух: за външните стени, топлоизолация на покрива на "Учебен корпус", подмяна на старата стоманена дограма и ремонт на Отоплителната инсталация ще окаже положително въздействие върху околната среда, вкл. и за намаляване емисите на парниковите газове. Този ефект още повече се засилва от това, че сградата на ПГЕЕ е топлоснабдена с централно топлоснабдяване от ТЕЦ и не се явява източник на емисиите на преки парникови газове: въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), двуазотен оксид (N2O); прекурсори на парниковите газове (NOx, CO и NMVOCs) и серен диоксид (SO2).

ПГЕЕ се намира на територията на комплекс Марица Изток,което води до необходимост от кадри със средно специално образование. ПГЕЕ работи в тясно сътрудничество с ръководните екипи на предприятията и се стреми да отговори на новите изисквания. С осъществяване на проекта, ПГЕЕ ще отговори на повишените потребности на младите за съвременна професионална реализация.. ПГЕЕ осъществява приема по 2 направления: Електротехника и енергетика и Металообработване и машиностроене. През последните години успешно се реализира държавния план-прием-2 паралелки дневна и 2 задочна форма, за което спомагат добрите отношения с базовите предприятия, екипната работа на колектива и добрата връзка с основните училища. В контекста на Стратегия Европа 2020, реализирането на проекта предвижда дейности, насочени към осъвременяване на образованието и последваща адаптация на пазара на труда, както и за пълноценна професионална и лична реализация.С изпълнение на проекта ще изпълнят и целите на настоящата процедура,а именно инвестиране в образованието, обучението и професионалното обучение за придобиване на умения и учене през целия живот.Проектът е в изпълнение на НП за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка - чрез постигане на качествено образование и равен достъп до него. Реализацията на проекта ще доведе до подобряване на жизнената среда и на качеството на образованието, като цел е и намаляването на миграцията към по-големите градове. 

...................

Представяне на проект: "Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово, УПИ I, кв.83 - учебна сграда и учебни работилници" по Договор Договор № BG16RFOP001-3.002-0006-C01/05.12.2016 г. за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ  по ОП“Региони в растеж“ 2014-2020г 

..................

19.04.2017 Г. - от сайта на ПГЕЕ - публикация за проекта 

..............

Първа копка по Проект:"Реконструкция (основен ремонт) на Професионална гимназия по енергетика и електротехника гр.Гълъбово, УПИ I, кв.83 - учебна сграда и учебни работилници" по Договор Договор № BG16RFOP001-3.002-0006-C01/05.12.2016 г. за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ  по ОП“Региони в растеж“ 2014-2020г 

...........

13.12.2016 г.  сайт и вестник Национална бизнес поща - с 1.4 млн лева ремонтират ПГ по Енергетика в Гълъбово 

С 1.4 млн. лева ремонтират ПГ по енергетика в Гълъбово

......

13.12.2016 г. - novini. bg - Мащабен ремонт на Професионалната гимназия в Гълъбово

.........

13.12.2016 г.  - БНР - Радио Стара Загора - Община Гълъбово подписа договор за ремонт на Професионалната гимназия по енергетика

........

13.12.2016 г.  - dariknews.bg - Ремонтират Професионалната гимназия в Гълъбово

..........

13.12.2016 г.  - http://www.zarata.info - Гълъбово за първи път печели грандиозен проект за 1 милион и 400 хиляди лева! Копирано от: http://www.zarata.info

.........

ОЩЕ ПО ТЕМАТА....

......

22.07.2016 г.   http://starozagorskinovini.com и вестник Старозагорски новини - Единодушно е прието предложението на кмета Николай Тонев Общината да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" с проект за основен ремонт на Професионална гимназия по енергетика и електротехника - Гълъбово.

14.06.2016 г. Сградата на Професионалната гимназия в Гълъбово вече е общинска собственост Копирано от: http://www.zarata.info