Езици

Меню

Местни данъци и такси - Информация, бланки и декларации

 

тел. централа - Община Гълъбово 0418/ 68 901
тел. "Местни данъци и такси" - Динка Павлова  
тел. "Местни данъци и такси" -   
тел. каса "Местни данъци и такси" - Диляна Караджова  

 

 

 

 

Съобщения за невръчени актове за установяване на задължения

Провери своите задължения: ТУК

Инструкции за проверка на задълженията: Отворете линкът за проверка, ще продължете ако кликнете върху ADVANCED, след което най-долу кликнете върху изречението Proteceed to .....

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА С 5% ОТСТЪПКА Е ДО 30.06.2020Г.

Община Гълъбово съобщава

Поради годишно приключване на 2020г., касата на „Местни данъци и такси“ ще работи до 12:00ч. на 29.12.2020г.

Плащания след този час могат да се извършват само по банков път към Общинска банка.

На 30.12.2020г. плащания могат да се извършват само по банков път към Общинска банка.

В първия работен ден на годината  - 4 януари 2021 година в приходните звена на общините се извършва годишно приключване и не се работи с граждани.

 

От 05.01.2021г. отдел „Местни данъци и такси“ ще работи с нормалното си работно време от 09.00 часа до 17.30 часа.

 

  ИЗТЕГЛИ ТУК -> ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 

  Чрез подаването на "Искане за издаване на документи", може да получите следните Удостоверения: 

 • "Удостоверение за наличие или липса на задължения по чл. 87 от ДОПК" /такса 4, 00 лева/
 • "Удостоверение за декларирани данни" /такса 1,00 лев/
 • "Удостоверение за платен данък върху наследствата" /такса 1,00 лев/
 • "Други документи" 

 

      Искането може да бъде подадено:

 • лично или
 • по електронен път на e-mail: [email protected] ,  

 

     Получаването на издадените документи става:

 • лично или
 • с пълномощно.

 

      Плащането на таксите може да бъде: 

 • В брой на каса - Местни данъци и такси
 • с карта, чрез ПОС терминал на каса - Местни данъци и такси
 • на касите на 
 • По банков път: с код "Административни услуги" - 44 80 07

ОБЩИНСКА БАНКА АД

 

 ИРМГЪЛЪБОВО

IBAN: BG16SOMB91308438008244

BIC: SOMBBGSF

 

Задълженията за местни данъци и такси към Община Гълъбово

може да внесете 

 • В брой на каса - Местни данъци и такси
 • с карта, чрез ПОС терминал на каса - Местни данъци и такси
 • на касите на 
 • По банков път на следната банкова сметка:

ОБЩИНСКА БАНКА АД          ИРМ ГЪЛЪБОВО

 

IBAN: BG16SOMB91308438008244     BIC: SOMBBGSF  

        необходимо е да посочите:

 

 • за физическите лица - трите имена и ЕГНза физическите лица 
 • за юридическите лица - наименование и данъчен номер 
 • размер (сума) на конкретното данъчно задължение;
 • партиден номер на имота, ако плащането е на данък сгради и такса смет;
 • период, за който се отнася плащането;

с изписване на  код за вида плащане 

 

Код за вид плащане

Наименование
44 14 00 Патентен данък
44 21 00 Данък върху недвижимите имоти и лихви
44 22 00 Данък върху наследствата
44 23 00 Данък върху превозните средства
44 24 00 Такси за битови отпадъци и лихви
44 25 00 Данък придобиване по дарение и възмезден начин имоти и МПС
44 80 01 Такса "Технически услуги"
44 80 07 Такса "Административни услуги"

 

 

 

     Следващите редове са активни, може да четете или разпечатвате документите:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинските служители имат право да изискват и други документи на основание чл. 12 ал.1 ,т.7от ДОПК.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК:

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК ПО ЧЛ. 61Н ОТ ЗМДТ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 

НЕДВИЖИМ ИМОТ:

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

СПИСЪК НА НЕОХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ОТ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО ЧЛ. 14 ОТ ЗМДТ

ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО; ЛЕК АВТОМОБИЛ;

РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО -> Общината получава данни чрез изградена и функционираща автоматична връзка.

ОТПИСВАНЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО -> в КАТ гр. Стара Загора

СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

НАСЛЕДСТВО:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 32, АЛ.1 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 32, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ:

Такса за битови отпадъцисе плаща на две равни вноски в следните срокове:

·            от 1  март до 30 юни;

·            и до 31 октомври на годината, за която е дължим;

На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто;

Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца, следващ месеца на придобиване на имота;

Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало;

 • Списък на необходими документи, декларации към същите и срокове за плащане на данъци и такси: 
 • Важни съобщения от отдел "Местни данъци и такси" - http://galabovo.org/node/68

...........................

За да ползвате място, помещение или съоръжение (общинска собственост) за провеждане на мероприятие е необходимо да резервирате дата и да платите таксата в сградата на общината, партер, информационен център:

служител - Невена Димитрова - 0418/ 68 910

Списък и цени - ритуални зали и клубове на пенсионера в гр. Гълъбово и селата в община Гълъбово.

Цените за ползване са без включено ДДС

и са изписани съгласно НАРЕДБА ЗА БАЗИСНИТЕ /НАЧАЛНИ/ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 Голяма зала - Дом на културата "Енергетик"   гр. Гълъбово                     200.00 лева
 Малка зала - Дом на културата "Енергетик" гр. Гълъбово                           50. 00 лева

 общинска сглобяема сцена  - ползване на съоръжение за провеждане на мероприятия от физически и юридически лица                                                                                           200.00 лева

 

 Площади - ползване за провеждане на мероприятия от физически и юридически лица

за гр. Гълъбово

100.00 лева
за села в община Гълъбово 50.00 лева

                     

Ритуалните зали в гр. Гълъбово и села от община Гълъбово са изброени в Таблица 1

Цени за ползване на помещенията според извършваните в тях ритуали:

   - за провеждане на весели ритуали                                    

                                                          

40.00 лева
- за провеждане на тъжни ритуали, в т.ч. и погребения 10.00 лева
   

Таблица 1:

 
зала за тържества с.Мусачево
 
зала за тържества Априлово
 
зала за тържества Разделна
 
зала за тържества Великово
 
зала за тържества Обручище
 
зала за тържества Медникарово
 
зала за тържества Искрица
 
зала за тържества Мъдрец
 
зала за тържества Главан
 
зала за тържества Помощник