Езици

Меню

Екология

Светла Йовчева - ст. експерт "Екология и Екологичен контрол", Дирекция „ТСУ и ИРУ” тел.: 0418/6 89 28

Светла Петрова - Русева  - "Екология" 0418/ 6 89 28

................................................................................................

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на AES

....................................................

..................

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на "Дайнинг енерджи"

Уведомление за инвестиционно предложение "Ей и Ес"

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление за инвестиционно предложение

.................................

Решение от РИОСВ да не се извършва екологична оценка за изграждането на фотоволтаична система 

............................

Инвестиционно намерение

Инвестиционно предложение на фирма "Дайнинг енерджи"

Решение на МОСВ за неизвършване на оценка

Инвестиционно предложение на фирма „ГЪЛЪБОВО - ЕЛ 1“ ЕООД.

................................................................................................

Публикувано на 11.04.2022 г. СЪОБЩЕНИЕза предоставен обществен достъпдо Проекта

на Програма за управление на отпадъците на територията на  община Гълъбово 2021  - 2028 г.

      На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2, чл. 69 от АПК  община Гълъбово уведомява заинтересованите лица, да направят своите писмени предложения, становища и възражения по предложения проект на Програма за управление на отпадъците на територията на  община Гълъбово 2021  - 2028 г.

   С оглед спазване на законовия срок за приемане на административен акт, срокът за обсъждане е предвиден за 30 дни, считано от датата на публикуване.

     Предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия проект могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация Гълъбово, гр. Гълъбово бул. „Република“ № 48, както и на следния електронен адрес: [email protected]

Приложение:

Проект на Програма за управлениена отпадъците на територията на  община Гълъбово 2021  - 2028 г.

Приложение 2

................................................................................................

Съобщение за обявление

Съобщение за водовземане 

Уведомление за инвестиционно намерение

Обява: Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Хелиас“ЕООД, гр. София: „Инсталация за производство на компост от биоразградими отпадъци, с местоположение имот с идентификатор 18280.39.923 по КК и КР на гр. Гълъбово е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.01.2022г. до 03.02.2022г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

 

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

Уведомление за инвестиционно предложение

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от Община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280

Заповед относно сметосъбиране и сметоизвозване

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че на 08.07.2021г. (четвъртък) от 21.00 часа ще се извърши дезинсекция срещу ларви и летящи форми на комари. Пръскането ще се извърши в следните райони на територията на община Гълъбово:

град Гълъбово:района покрай язовирната стена на язовир „Розов кладенец“, град Гълъбово на площ от 20 декара и от двете страни на брега на река Сазлийка в района на моста на бул. „Република“ на площ от 20 дка;

с. Обручище: бреговете на реката в районите на лимонадена фабрика и център на площ от 10 дка;

с. Априлово:бреговете на реката в района около центъра на площ от 10 дка;

с. Великово:бреговете на реката в района около центъра на площ от 10 дка;

с. Мусачево: заблатена местност до бивш ракиен казан на площ от 10 дка;

Площите ще бъдат наземно обработени, чрез генератор за топъл аерозол, който генерира инсектиционен облак дим. За дезинсекцията на имаго на комари ще бъде използван биоцидЦитрол 10/4 УЛВ, а за ларвицидна обработка – димилин 2ТБ.

Третирането на терените ще се извършва със специално оборудван автомобил на фирма „Екоконтрол -ДДД“ ЕООД, гр. Димитровград. Карантинният период на пръскане е 24 часа.

Община Гълъбово предупреждава гражданите да се въздържат от разходки в районите, които ще се пръскат в часовете след 21:00 часа, а пчеларите да предприемат мерки за предпазване на пчелините си.

За контакти:Светла Йовчева – старши експерт „Екология и ЕК“ тел: 0418/6 89 28

                      Светла Петрова – старши експерт „Екология" тел: 0418/6 89 29

Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Дайнинг енерджи“ЕООД, гр. Гълъбово: „Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво, шисти, слама и други естествени неопасни материали от селското и горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството за производството на енергия от такава биомаса, която не попада в обхвата на Закона за управление на отпадъците – съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 от ЗУО (слама и вършини), като смес от тези горива в двустепенен нискотемпературен кипящ слой“ е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 21.06.2021 г. до 04.07.2021 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

.......................................

Уведомително писмо от Национална агенция Железопътна инфраструктура за наземно третиране с хербецид срещу плевели по железопътната линия (Смионовград - Гълъбово 18 юни 2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление за инвестиционно предложение от "Дайнинг енерджи"

Коригирано обявление на Община Гълъбово

Поради допусната техническа грешка в първоначалното обявление, на основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит нов обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително с оператор „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово, ЕИК: 123526494, като вместо текста:

за изграждане и експлоатация на следната инсталация: „Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 510 MWth“, промишлена дейност по т. 1.1 от Приложение   № 4 към ЗООС - Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW“. Инсталацията се намира в гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълняващият правомощията на изпъэлнителен директор на ИАОС.

В периода от 26.03.2021 г. - до 26.04.2021 г.документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет-страниците на ИАОС и на Община Гълъбово.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълняващият правомощията на изпълнителен директор на ИАОС.

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до изпълняващия правомощията на изпълнителен директор на ИАОС и/или кмета на Община Гълъбово по официален ред, заведени в съответното деловодство.

Да се чете: „за изграждане и експлоатация на следната инсталация: „Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 510 MWth“, промишлена дейност по т. 1.1 от Приложение   № 4 към ЗООС - Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW и т. 5.2, буква„а"от Приложение № 4 към ЗООС - „Обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на неопасни отпадъци с капацитет над 3 т за час“ и „Инсталация за производство на водород“, изпълняваща дейност, съгласно т. 4.2, буква „а” от Приложение № 4 към ЗООС - „Инсталации за производство на неорганични химически вещества, като: газове: амоняк, хлор, хлороводород, флуор, флуороводород, въглеродни оксиди, съединения на сярата, включително серен диоксид, азотни оксиди, водород, карбонилхлорид“. Инсталацията се намира в гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителниятдиректор на ИАОС.

В периодаот 23.04.2021 г. до 23.05.2021 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет-страниците на ИАОС и на Община Гълъбово.

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до  изпълнителниядиректор на ИАОС и/или кмета на Община Гълъбово по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

 Диляна Алипиева – и. д. директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС,             тел.: 02/940-64-20;

 Светла Йовчева – старши експерт „Екология и Екологичен контрол“ към община Гълъбово, тел.: 0418/68 928.

........................................

Обява  на основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително с оператор „БРИКЕЛ“ ЕАД, гр. Гълъбово, ЕИК: 123526494, за изграждане и експлоатация на следната инсталация: „Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 510 MWth“, промишлена дейност по т. 1.1 от Приложение № 4 към ЗООС - Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW.Инсталацията се намира в гр. Гълъбово, общ. Гълъбово.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълняващият правомощията на изпълнителен директор на ИАОС.

В периодаот 26.03.2021 г. до 26.04.2021 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет-страниците на ИАОС и на Община Гълъбово.

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до изпълняващия правомощията на изпълнителен директор на ИАОС и/или кмета на Община Гълъбово по официален ред, заведени в съответното деловодство.

За допълнителна информация:

 Диляна Алипиева – и. д. директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-20;

Светла Йовчева – старши експерт „Екология и Екологичен контрол“ към община Гълъбово, тел.: 0418/68 928.

Документация "Брикел"

..................

Уведомление за инвестиционно предложение Реконструкция на част от водоснабдителната мрежа на с. Главан като ІІ етап от цялостната реконструкция на водопроводната мрежа

.................

Уведомление за инвестиционно предложение

.................

Рещение

Обява

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................

Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Евротранс 79“ ЕООД, гр. Гълъбово: „Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на зарибителен материал и угояване на риба“ в язовир находящ се в имот с идентификатор 000252 и рибарници към язовира находящи се в имоти 000263, 000272, 000273 и 000280, землище на с. Априлово, общ. Гълъбово е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 16.11.2020 г. до 01.12.2020 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105 и в сградата на Кметско наместничество село Априлово  от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

...........

Обявление на Община Гълъбово

На основание чл. 124, ал. 8, предложение първо във вр. с чл. 123а, ал. 3 и чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до проект на решение за актуализиране на комплексно разрешително (КР) № 27/2005 г. на „ЕЙ И ЕС-3С МАРИЦА ИЗТОК 1”ЕООД, гр. Гълъбово, ЕИК 123533834и експлоатация на следната инсталация и съоръжения: „Топлоелектрическа централа” - т.1.1 от Приложение № 4 към ЗООС.

Компетентен орган за вземане на решение по искането за допускане на дерогациявъв връзка с публикувано Решение № 2017/1442/ЕС на Комисията за формулиране на заключения за най-добри налични техни за големи горивни инсталации е изпълняващият правомощията на изпълнителен директор на ИАОС.

Проектът на решение за актуализиране на КР, с което е допусната дерогация, е на разположение на заинтересованите лица и организации всеки работен ден в периода от 10.11.2020 г. до 10.12.2020 г. в:

  1. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),   гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч.;
  2. Сградата на Община Гълъбово, П. К. 6280, гр. Гълъбово, бул. "Република" № 48, ет. 1, стая  105 от 08:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Гълъбово.

За допълнителна информация:

Величка Влахова – и. д. директор на дирекция “Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Светла Йовчева – старши експерт „Екология и Екологичен контрол” към Дирекция „Териториално селищно устройство и икономическо развитие и управление” в Община Гълъбово, тел: 041 868 928.

В периода от 10.11.2020 г. до 10.12.2020 г.,  проектът на решение за актуализиране на КР, с което е допусната дерогацията, ще бъде достъпен на интернет страниците на ИАОС и на Община Гълъбово.

.....................

Сметосъбиране ЗАПОВЕД № 616  град Гълъбово  28.10.2020 г.

...............

Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на ЕТ „АЙС – А – Антон Георгиев“, гр. Стара Загора: „Изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия от животински и растителни отпадъци от селското стопанство, чрез термична вакуумна газификация“ е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение №5 към чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

      Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 22.10.2020г. до 05.11.2020г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република“ №48, ет. 1, стая 105, от 09:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа.

Светла Йовчева – ст. експерт „Екология и ЕК“, към Дирекция „ТСУ и ИРУ“ в община Гълъбово, тел.: 0418/68928

Светла Петрова – ст. експерт „Екология“, към Дирекция „ТСУ и ИРУ“ в община Гълъбово, тел.: 0418/68929

...............

Във връзка преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение на „Ей и Ес Марица Изток 1“ ЕООД, гр. Гълъбово: „Извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D5(специално проектирани депа) на образувани по време на експлоатацията на инсталацията „Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „Ей и Ес – 3С Марица Изток 1“ на отпадък с код 19 12 04 – пластмаса и каучук“е предоставена информация  в Община Гълъбово по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 21.10.2020г. до 04.11.2020г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република“ №48, ет. 1, стая 105, от 09:00 до 12:30 и от 13:00 до 17:30 часа.

Светла Йовчева – ст. експерт „Екология и ЕК“, към Дирекция „ТСУ и ИРУ“ в община Гълъбово, тел.: 0418/68928

...................

Важно!!! Да обърнем внимание!!! Какво изхвърляме?! Какво не трябва да изхвърляме в кофите за боклук!

В коша за смет и контейнерите за смет пред дома трябва да изхвърляме само битови отпадъци – остатъци от хранителни продукти, опаковки, дрехи. Всички останали отпадъци: растителни (от градини), строителни (от ремонт на жилища), животински (торови) не трябва да се изхвърлят в кошовете и контейнерите – те не са битови отпадъци.

Битовите отпадъци, които Община Гълъбово (отдел „БКС и ООС“) събира от територията на общината: гр. Гълъбово и селата се транспортират до Претоварна  станция в Гълъбово, където след пресоване се транспортират до регионално депо в Ракитница, община Стара Загора. Поради технологията на тези съоръжения, други отпадъци, освен битови не могат да бъдат приети и преработени.

Както всички други общини в България, така и в гр. Гълъбово старото общинско депо/сметище е спряно от експлоатация съгласно разпореждане на Регионална инспекция по оконата среда  и водите (РИОСВ) гр. Стара Загора, същото вече не се използва и е закрито.

За строителните отпадъци ще се осигурят специализирани съдове/контейнери, където ще се събират след подадена заявка. Растителните отпадъци могат да се използват за домашно компостиране (разграждане до образуване на тор /компост/ в домашни условия). Животинските отпадъци могат да се използват за наторяване на земеделски имоти, като временно могат да се съхраняват на торища.

...........

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че на 11.09.2020 г. (петък) от 9:30 часа до 17:30 часа ще се извърши дезакаризация (обработка) на тревни площи срещу кърлежи на територията на община Гълъбово.

Тревни площи на територията на град Гълъбово:

 Дом за стари хора; Дневен център за деца с увреждания; 2 ОУ "Христо Ботев"; ДГ "Радост"; ДГ "Наталия"; 1 ОУ "Паисий Хилендарски";детска площадка "Баба Яга“; детска площадка кв. Строител; детска площадка пред блок 43; стадион "Ботев"; Младежки център; детска площадка до 2ОУ "Христо Ботев"; детска площадка "Тополите"; детска площадка "Розата"; детска площадка Бензиностанция; Гробищен парк; кв. ІІ, детска площадка "Балабанов площад"; детска площадка до Трандев; детска площадка ул. "Места"; местност "Хайдушко кладенче"; център- Пешеходна зона

Тревни площи на територията на селата от община Гълъбово:  

с. Априлово- защитено жилище;  с. Априлово- център; село Разделна- център, село Великово- център;село Помощник- център; с. Главан- център; с. Главан- ДГ "Наталия"; с. Мъдрец- център; с. Искрица- център; с. Медникарово- център;  с. Обручище- център, стадион; с. Обручище- ДГ "Радост"; с. Обручище- ОУ; село Мусачево и кв. „М.Станев“- център; село Мусачево и кв. „М. Станев“- детска площадка.

Зелените площи ще бъдат обработени със Сайръс 10 ЕВ. Карантинния период на препаратае 24 часа.

При контакт препарата може да причини алергична кожна реакция.

При наличие на вятър и дъжд на посочените дати, обработките на площите няма да се извършват и ще бъдат насрочени за други дати.

Община Гълъбово предупреждава жителите на град Гълъбово и селата да се въздържат от разходки в районите, които ще се обработват в часовете от 9.30 до 19.30 часа, а пчеларите да предприемат мерки за предпазване на пчелините си.

За контакти: Светла Йовчева – старши експерт „Екология и ЕК“ тел: 0418/6 89 28

                      Светла Петрова –  старши експерт „Екология „Тел: 0418/6 89 29

..............

Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „ЕВРОТРАНС 2007“ ЕООД, гр. Гълъбово за обект „Площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (камиони) в УПИ Х 2348, кв. 89, гр. Гълъбово, Община Гълъбово, област Стара Загора“ е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 10.08.2020 г. до 23.08.2020 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в Община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

...................

Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „ПУП – ПЗ на УПИ Х2348, кв. 89, гр. Гълъбово (бивша производствена зона), като същият се отрежда за предимно производствена зона – Пп – за производствени складови дейности“ на „ЕВРОТРАНС 2007“ ЕООД – гр. Гълъбово е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 15.07.2020г. до 28.07.2020г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

...........................

На 09.07.2020г. (четвъртък) от 21.00 часа ще се извърши дезинсекция срещу ларви и летящи форми на комари. Пръскането ще се извърши в следните райони на територията на община Гълъбово:

град Гълъбово:района покрай язовирната стена на язовир „Розов кладенец“, град Гълъбово на площ от 20 декара и от двете страни на брега на река Сазлийка в района на моста на бул. „Република“ на площ от 20 дка;

с. Обручище: бреговете на реката в районите на лимонадена фабрика и център на площ от 10 дка;

с. Априлово:бреговете на реката в района около центъра на площ от 10 дка;

с. Великово:бреговете на реката в района около центъра на площ от 10 дка;

с. Мусачево: заблатена местност до бивш ракиен казан на площ от 10 дка;

Площите ще бъдат наземно обработени, чрез генератор за топъл аерозол, който генерира инсектиционен облак дим. За дезинсекцията на имаго на комари ще бъде използван биоцид Цитрол 10/4 УЛВ, а за ларвицидна обработка – димилин 2ТБ.

Третирането на терените ще се извършва със специално оборудван автомобил на фирма „Екоконтрол -ДДД“ ЕООД, гр. Димитровград. Карантинният период на пръскане е 24 часа.

Община Гълъбово предупреждава гражданите да се въздържат от разходки в районите, които ще се пръскат в часовете след 21:00 часа, а пчеларите да предприемат мерки за предпазване на пчелините си.

За контакти:Светла Йовчева – старши експерт „Екология и ЕК“ тел: 0418/6 89 28

..................

ОБЯВА - Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Замяна на част от използваното твърдо гориво – лигнитни въглища с биомасапри експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 510 MWth“ на „БРИКЕЛ“ ЕАД в имоти с идентификатори 53134.502.1, 53134.513.33 и 53134.513.34 в землището на с. Обручище, общ. Гълъбово е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 26.06.2020 г. до 09.07.2020 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

...................

Обява за ползване на яз. "Розов кладенец"

............

О Б Я В А  - На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 67/2019 г.)

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Уведомява заинтересованите лица  и обществеността, за следното инвестиционно предложение:

Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци“ в имот с идентификатор 53134.220.76 в с. Обручище, общ. Гълъбово.

Главната цел на инвестиционното предложение е проектиране и изграждане на сепарирараща инсталация за битови отпадъци на територията на община Гълъбово.

Инвестиционното предложение е в съответствие и подпомага изпълнението на  Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Проектът е в съответствие и с европейските и национални политики за ефективно използване на отпадъците като ресурси.

Лице за контакти: инж. Севдалин Сидеров – Директор на Дирекция „ТСУ и ИРУ” при Община Гълъбово,  гр. Гълъбово, бул. „Република „ № 48, тел. 0418/6 8948

Писмени становища се приемат и на адрес: РИОСВ-Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина” № 2, пк. 143, тел. 042/692 200, факс: 042/602 447

..................

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на „БРИКЕЛ” ЕАД, гр. Гълъбово за изграждане и експлоатация на следните инсталации: „Горивна инсталация за производство на топлинна енергия“, изпълняваща дейност, съгласно т. 1.1 от Приложение № 4 към ЗООС - „Горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW“ и т. 5.2 „а"от Приложение № 4 към ЗООС - „Обезвреждане или оползотворяване на отпадъци в инсталации за изгаряне на отпадъци или инсталации за съвместно изгаряне на неопасни отпадъци с капацитет над 3 т за час“ и „Инсталация за производство на водород“, изпълняваща дейност, съгласно т. 4.2 „а” от Приложение № 4 към ЗООС - „Инсталации за производство на неорганични химически вещества, като: газове: амоняк, хлор, хлороводород, флуор, флуороводород, въглеродни оксиди, съединения на сярата, включитерно серен диоксид, азотни оксиди, водород, карбонилхлорид“.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от17.01.2019г. до 17.02.2020г. в:

  1. Сградата на Община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, бул. "Република" № 48, ет. 1, стая105 от 09:00 до 12:30 и от 13:00до 17:30часа.;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Борислав Чаушев – директор на дирекция “Разрешителни режими“, ИАОС, тел.: 02/940-64-11;

Светла Йовчева – старши експерт „Екология и ЕК“ към община Гълъбово, тел.: 0418/68 928.

...............

Уведомление за инвестиционно предложение от ТЕЛЕНОР България ЕАД

...............

Заповед № 866/28.10.2019 г. относно сметосъбиране, сметоизвозване.

...................

Обява: Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Ей и Ес Марица Изток 1“ ЕООД, гр. Гълъбово: „Извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D5(специално проектирани депа) на образувани по време на експлоатацията на инсталацията „Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „Ей и Ес – 3С Марица Изток 1“ и от дейността на ТЕЦ „Ей и Ес – 3С Марица Изток 1“ на отпадък с код 19 12 04 – пластмаса и каучук“  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 06.12.2019 г. до 20.12.2019 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, област Стара Загора, бул. „Република” № 48, етаж 1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа.

Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

У В Е Д О М Л Е Н И Е по реда на чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

 Община Гълъбово обявява на собствениците на пчелни семейства, че е постъпило писмо от фирма ЕТ „АЙС-А- Антон Георгиев“  с уведомление за провеждане третиране с наземна техника на земеделски посеви в землището на гр. Гълъбово (вкл. кв. „М. Станев“) на 9, 10 и 11 ноимври 2019 г. на следните блокове на земеделския стопанин (БЗС):

Земеделска кулутура:         РАПИЦА, с-у едногодишни и широколистни плевели

Препарат за растителна защита:            Терагард плюс, карантитен срок: 28 дни;

                                                                       Фертигрейн фолиар, карантинен срок: няма

                                                                       Амино експерт протект, карантитен срок: няма

                                                                       Цитрин макс, карантинен срок: 49 дни

                                                                       Тайгър платиниум, карантинен срок:60 дни

Време на третиране: от 08:00 до 16:00 часа

Подлежащи на пръскане БЗС:

„Шишка“-                    400 дка на 09.11.2019 г.     отстояние от нас.място 1 км; отстояние от съседно земл. -3 км.

„Студената река“-      470 дка на 10.11.2019 г.     отстояние от нас.място 3 км; отстояние от съседно земл. -1км.

 „Беловините“-         880 дка на 11.11.2019 г.     отстояние от нас.място 3 км;  отстояние от съседно земл. -3 км.

.............

Регистрирани превишения на алармения праг за серен диоксид от мониторингов пункт за качеството на атмосферния въздух – Автоматична измервателна станция Гълъбово

В 16:00, 17:00 и 18:00 часа на 12.10.2019 г. Автоматичната измервателна станция Гълъбово в гр. Гълъбово отчете превишения на праговата стойност на Алармения праг в три последователни часа по показател серен диоксид.

–  в 16:00 часа – 981.24 микрограма на куб. м.

–  в 17:00 часа – 1015.42 микрограма на куб. м.

–  в 18:00 часа – 575.86микрограма на куб. м.

Предприети мерки:РИОСВ – Стара Загора е издала предписания за контрол и редуциране на емисиите на серен диоксид на всички ТЕЦ от комплекса „Марица изток“, включително и намаляване товара на работещите към момента мощности.

В изпълнение на издадените предписания, четирите ТЕЦ са повишили степента на десулфуризация на работещите енергийни котли/блокове.Намален е товара на работещите към момента мощности.

Прогноза: наблюдава се тенденция на неустойчива атмосфера, създаваща предпоставки за задържане на високи концентрации на атмосферен замърсител серен диоксид в приземния атмосферен слой на гр. Гълъбово.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА, Директор на РИОСВ - Стара Загора

...................

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че на 03.10.2019 г. (четвъртък) от 9:30 часа до 17:30 часа ще се извърши дезакаризация (обработка) на тревни площи срещу кърлежи на територията на град Гълъбово и населените места от общината:

Тревни площи на територията на град Гълъбово:

Дом за стари хора; Дневен център за деца с увреждания; детска площадка "Баба Яга“; детска площадка кв. Строител; детска площадка пред блок 43; стадион "Ботев"; Младежки център; детска площадка до 2ОУ "Христо Ботев"; детска площадка "Тополите"; детска площадка "Розата"; детска площадка Бензиностанция; Гробищен парк; кв. ІІ, детска площадка "Балабанов площад";детска площадка до Трандев; детска площадка ул. "Места"; местност "Хайдушко кладенче"; център- Пешеходна зона

Тревни площи на територията на селата от община Гълъбово:

с. Априлово- защитено жилище;  с. Априлово- център; село Разделна- център, село Великово.

На 04.10.2019 г. (петък) от 9:30 часа до  17:30 часа ще се извърши дезакаризация (обработка) на тревни площи срещу кърлежи на град Гълъбово и населените места от общината:

Тревни площи на територията на селата от община Гълъбово:  

с. Помощник- център; с. Главан- център; с. Главан- ЦДГ "Бреза"; с. Мъдрец- център; с. Искрица- център; с. Медникарово- център;  с. Обручище- център, стадион; с. Обручище- ЦДГ "Пролет"; с. Обручище- ОУ; село Мусачево и кв. „М.Станев“- център; село Мусачево и кв. „М. Станев“- детска площадка.

Тревни площи на територията на гр. Гълъбово:

2 ОУ "Христо Ботев"; ОДЗ "Радост"; СДГ "Наталия"; 1 ОУ "Паисий Хилендарски".

Зелените площи ще бъдат обработени с Сайръс 10 ЕВ. Карантинния период на препаратае 24 часа.

При контакт препарата може да причини алергична кожна реакция.

При наличие на вятър и дъжд на посочените дати, обработките на площите няма да се извършват и ще бъдат насрочени за други дати.

Община Гълъбово предупреждава жителите на град Гълъбово и селата да се въздържат от разходки в районите, които ще се обработват в часовете от 9.30 до 19.30 часа, а пчеларите да предприемат мерки за предпазване на пчелините си.

За контакти: Светла Йовчева – старши експерт „Екология и ЕК“,  тел: 0418/6 89 28

                      Пламена Мърхова – старши експерт „Екология ", Тел: 0418/6 89 29

....................

Община Гълъбово се присъединява към инициативата на БTВ „Да изчистим България заедно“ 14-15 септември/събота и неделя/ 2019 г. Обръщаме се с молба към всички жители на община Гълъбово, ведомства, фирми и организации за активно участие за почистванена тротоари, района около дома си, междублоковите пространства, детските площадки и местата за отдих. Всички събрани отпадъци в чували с изключение на опасните и вредните да се оставят в непосредствена близост до контейнерите за смет.

Община Гълъбово поема ангажимента за извозване на отпадъците – отдел „Чистота“ тел: 0418/62229.

Заявка за материали за почистването ще се приемат до 13 септември/петък/ 2019 г. - на място в сградата на община Гълъбово, бул. Република 48, стая 105, тел: 0418/68928 и в сградата на „БКС и ООС“ .

Мерки относно АЧС - Африканска чума по свинете

................

На 04.07.2019г. (четвъртък) от 21.00 часа ще се извърши дезинсекция срещу ларви и летящи форми на комари. Пръскането ще се извърши в следните райони на територията на община Гълъбово: град Гълъбово: района покрай язовирната стена на язовир „Розов кладенец“, град Гълъбово на площ от 20 декара и от двете страни на брега на река Сазлийка в района на моста на бул. „Република“ на площ от 20 дка;

с. Обручище: бреговете на реката в районите на лимонадена фабрика и център на площ от 10 дка;

с. Априлово:бреговете на реката в района около центъра на площ от 10 дка;

с. Великово:бреговете на реката в района около центъра на площ от 10 дка;

с. Мусачево: заблатена местност до бивш ракиен казан на площ от 10 дка;

Площите ще бъдат наземно обработени, чрез генератор за топъл аерозол, който генерира инсектиционен облак дим. За дезинсекцията на имаго на комари ще бъде използван биоцид Цитрол 10/4 УЛВ, а за ларвицидна обработка – димилин 2ТБ. Третирането на терените ще се извършва със специално оборудван автомобил на фирма „Екоконтрол -ДДД“ ЕООД, гр. Димитровград. Карантинният период на пръскане е 24 часа. Община Гълъбово предупреждава гражданите да се въздържат от разходки в районите, които ще се пръскат в часовете след 21:00 часа, а пчеларите да предприемат мерки за предпазване на пчелините си.

За контакти:Светла Йовчева – старши експерт „Екология и ЕК“  тел: 0418/6 89 28

.............................................................................................................................................................................................................................

О б я в а до заинтересованите лица и общественост община Гълъбово на 21.06.2019г. (петък) от 21.00 часа ще се извърши дезинсекция (пръскане) срещу летящи форми на комари. Пръскането ще се извърши в следните райони на територията на община Гълъбово: град Гълъбово:района покрай язовирната стена на язовир „Розов кладенец“, град Гълъбово на площ от 27 декара и от двете страни на брега на река Сазлийка в района на моста на бул. „Република“;

с. Априлово:бреговете на реката в района около центъра;

с. Великово:бреговете на реката в района около центъра;

с. Мусачево: заблатена местност до бивш ракиен казан;

с. Обручище:бреговете на реката в района на лимонадена фабрика и района около ритуална зала.

Площите ще бъдат наземно обработени спрепарата Цитрол 10/4 УЛВ, чрез генератор за топъл аерозол, който генерира инсектиционен облак дим. Третирането на терените ще се извършва със специално оборудван автомобил на фирма „Екоконтрол -ДДД“ ЕООД, гр. Димитровград. Карантинният период на пръскане е 24 часа.

Община Гълъбово предупреждава гражданите да се въздържат от разходки в районите, които ще се пръскат в часовете след 21:00 часа, а пчеларите да предприемат мерки за предпазване на пчелините си.

За контакти:Светла Йовчева – старши експерт „Екология и ЕК“ тел: 0418/6 89 28

................................................................................................................................................................................................................

Обява - На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 3/2011 г.)Община ГълъбовоУведомява заинтересованите лица  и обществеността, за следнотоинвестиционно предложение:„Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство с. Главан в УПИ ХІІІ-388, кв. 89, село Главан, община Гълъбово“.Целта на инвестиционния проект е основен ремонт на сграда на кметство находяща се в УПИ XIII-388, кв.89, с.Главан, Община Гълъбово и обследване за енергийна ефективност на сградата. С реализацията на инвестиционното предложение ще се подобри естетическия вид и енергийната характеристика на обекта, ще се постигне намаляване на разходите за отопление и осветление и за постигане на нормативните изисквания за топлинен комфорт чрез изпълнение на пакет от предлагани енергоспестяващи мерки.Лице за контакти: инж. Севдалин Сидеров – Директор на Дирекция „ТСУ и ИРУ” при Община Гълъбово,  гр. Гълъбово, бул. „Република „ № 48, тел. 0418/6 8948Писмени становища се приемат и на адрес: РИОСВ-Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина” № 2, пк. 143, тел. 042/692 200, факс: 042/602 447

..............................

На 22.05.2019 г. (сряда) от 9:30 часа до  17:00 часа ще се извърши дезакаризация (обработка) на тревни площи срещу кърлежи на град Гълъбово и населените места от общината: 

Тревни площи на територията на селата от община Гълъбовос. Помощник- център; с. Главан- център; с. Главан- ЦДГ "Бреза"; с. Мъдрец- център; с. Искрица- център; с. Медникарово- център;  с. Обручище- център, стадион; с. Обручище- ЦДГ "Пролет"; с. Обручище- ОУ; село Мусачево и кв. „М.Станев“- център; село Мусачево и кв. „М. Станев“- детска площадка. 

Тревни площи на територията на гр. Гълъбово: 2 ОУ "Христо Ботев"; ОДЗ "Радост"; СДГ "Наталия"; 1 ОУ "Паисий Хилендарски".

На 23.05.2019 г. (сряда) от 9:30 часа до 17:00 часа ще се извърши дезакаризация (обработка) на тревни площи срещу кърлежи на територията на град Гълъбово и населените места от общината: 

Тревни площи на територията на град Гълъбово: Дом за стари хора; Дневен център за деца с увреждания; детска площадка "Баба Яга“; детска площадка кв. Строител; детска площадка пред блок 43; стадион "Ботев"; Младежки център; детска площадка до 2ОУ "Христо Ботев"; детска площадка "Тополите"; детска площадка "Розата"; детска площадка Бензиностанция; Гробищен парк; кв. ІІ, детска площадка "Балабанов площад"; детска площадка до Трандев; детска площадка ул. "Места"; местност "Хайдушко кладенче"; център- Пешеходна зона 

Тревни площи на територията на селата от община Гълъбово:с. Априлово- защитено жилище;  с. Априлово- център; село Разделна- център, село Великово. Зелените площи ще бъдат обработени с Мастрацид Микро. Карантинния период на препаратае 24 часа. При контакт препарата може да причини алергична кожна реакция. При наличие на вятър и дъжд на посочените дати, обработките на площите няма да се извършват и ще бъдат насрочени за други дати. 

Община Гълъбово предупреждава жителите на град Гълъбово и селата да се въздържат от разходки в районите, които ще се обработват в часовете от 9.30 до 19.30 часа, а пчеларите да предприемат мерки за предпазване на пчелините си.

тел: С. Йовчева – старши експерт „Екология и ЕК" тел: 0418/6 89 28 П. Мърхова – ст. експерт „Екология"Тел: 0418/6 89 29

................................

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА. Упълномощено лице: Господин Иванов Тенев- Тел. 0886316111, В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане нарастителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО СЪОБЩАВА на засегнатото население, че ЕТ „АИС-А-АНТОН ГЕОРГИЕВ“ От 12.05.2019 г. до 14.05.2019 г. от 08:00 до 16:00 часа ще проведе третиране на слънчоглед и царевица за силаж с продукт за растителна защита: за слънчоглед – Рандо 40ЕС; за царевица за силаж – Принципал плюс 66,5 ВГ.Третирането се извършва срещу вредител житни и широколистни плевели. Карантинен срок Рандо 40ЕС– 60 дни; доза 150 мл/дка;Карантинен срок Принципал плюс 66,5 ВГ– не се изисква; доза 44 г/дка + 0,1%.Подлежащи на третиране парцели са: За слънчоглед:

  • Караорман 800 дка, отстоящи на 10 км от населеното място, отстояние 5 км от съседно селище; дата на третиране 12.05.2019 г.
  • До язовир Разделна 500 дка, отстоящи на 9 к м от населеното място, отстояние 4 км от съседно селище; дата на третиране 13.05.2019 г.

За царевица за силаж:

  • Чилингара 650 дка, отстоящи на 2 км от населеното място, отстояние8 км от съседно селище; дата на третиране 14.05.2019 г.

................

На 11.05.2019 г. (събота) от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден (в зависимост от метеорологичната обстановка) ще проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по обектите на железопътната инфраструктура (гари и спирки) на територията на град Гълъбово с продукт за растителна защита/препарат – Наса 360 СЛ. Активно вещество 360 г/л глифозат, с партиден № А2610917, дата на производство 10.2018 г. Производител/вносител на препарата е Агрия АД, гр.Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“, тел: 032 273 500. Препаратът е разрешен за употреба в Р. България с удостоверение № 031-4/06.03.2017 г. на БАБХ и Заповед № 11-287/08.02.2017 г. на МЗХ. Наса 360 СЛ не е токсичен за пчелите, карантинен срок 30 дни, доза 4% разтвор. /В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности/ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ И ГАРОВАТА ДЕЙНОСТ – ПЛОВДИВ,Упълномощено лице: Инженер/ гл. спец. РЦ Стара Загора,Тел. 0884 990 422

На 18 и 19 април 2019 - дезакаризация (обработка) на тревни площи срещу кърлежи на територията на град Гълъбово и населените места от общината

От 10.04.2019 г. до 23.04.2019 г. е на разположение документацията за обект „Функциониране на яз. „Розов кладенец“, водно тяло с код: BG3MA200L019, като обект за аквакултура и изграждане в него на нов обект за интензивна аквакултура – садкова инсталация за отглеждане на елитен зарибителен материал за програмирано зарибяване на язовира с растителноядни и други видове риба за екстензивно отглеждане с екологична и стопанска цел“. (инвестиционно предложение на „Благоустройство и чистота“ ЕООД, гр. Гълъбово)

От 27.03.2019 г. до 27.04.2019 г. в община Гълъбово, а от 20.03.2019 г. до 20.04.2019 г. в Басейнова дирекция ИБР, ще е на разположение документацията по Проекта за учредяване на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около шахтов кладенец (ШК) за питейно-битово водоснабдяване на с. Мъдрец, общ.Гълъбово, обл. Стара Загора, с оператор „ВиК“ ЕООД, Стара Загора.

Уведомление за нвестиционно предложение:„Изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци. Целта на инвестиционното предложение е смяна предназначението на земеделска земя и отреждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци. ИП е от изключителна важност за населението на град Гълъбово, тъй като допринася за постигането на количествените цели, заложени в националното законодателство за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, съгласно изискванията на Директива 1999/31/ЕО. за контакти: Община Гълъбово; Писмени становища се приемат и от РИОСВ-Стара Загора.

Обява за инвестиционно предложение, за използването на яз. Розов кладец

Уведомление за инвестиционно предложение:„Изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци и временно съхранение на подситова фракция и рециклирани отпадъци от сепарираща инсталацияЦелта на инвестиционното предложение е смяна предназначението на земеделска земя и отреждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци и временно съхранение на подситова фракция и рециклирани отпадъци от сепарираща инсталация. ИП е от изключителна важност за населението на град Гълъбово, тъй като по този начин ще бъдат постигнати количествените цели за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от домакинствата по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). За контакти: Община Гълъбово, Писмени становища се приемат и от: РИОСВ-Стара Загора

От 04.01.2019 г. до 18.01.2019 г. е на разположение документацията в община Гълъбово и в Кметство село Главан, ул. „Сакар“ № 34, от 08.00 до 17.00  ч. Живко Радичков – Кмет на село Главан, тел: 04155/2260 за инвестиционни предложения на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Изграждане на лозов масив със система за капково напояване в землището на село Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора в имоти с №№ 6977,6698,6622, 6690, 6668, 6978, 6661, 6703, 6686, 6975, 6682, 6979, 6641, 6681, 6645, 6635, 6643, 6644, 6980, 6679, 6693, 6637, 156001, 6671, 6650, 6619, 6654, 6648, 6646, 6673, 6627, 6651, 6640, 6662, 6652, 156006, 156003, 156010, 6702, 6628, 6701, 6696, 156009, 6670, 6680, 6625, 156013, 6678, 6610, 6633, 6776, 7024, 6508, 6621, 6624, 6626, 6629, 6631, 6632, 6636, 6642, 6647, 6653, 6655, 6656, 6675, 6676, 6677, 6688, 6691, 6692, 6697, 6663, 156019, 156018, 6639, 6611, 6638, 156015, 156007, 156014, 156023, 6617, 156004, 6658, 6783, 6660, 6666, 6656, 6659, 6664, 153011, 6616, 6786,6733, 6734, 8409, 6536, 156012, 156024,156002, 6683, 6618, 6685, 6630, 6700, 156021, 156020, 156011, 156008, 156022, 6657, 6669, 6687“.

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ: На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2018 г.); OБЩИНА ГЪЛЪБОВО - ЕИК 000817696, седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, бул. Република 48, СЪОБЩАВА на засегнатото население, че „ЙОТОН – ЙОРДАН НЕДЕВ“ ЕООД, ГРАД СТАРА ЗАГОРА има следното инвестиционно предложение: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОЗОВ МАСИВ НА ПЛОЩ 144,728 ДКА СЪС СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ГЛАВАН, ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”. Документацията е на разположение на интересуващите се в сградата на Община Гълъбово: гр. Гълъбово, бул. „Република“ № 48, стая 105. За контакти: Светла Йовчева -  старши експерт „Екология и ЕК”, към Дирекция „ТСУ и ИРУ” в община Гълъбово, тел.: 0418/6 89 28

АКТУАЛИЗАЦИЯ на ПРОГРАМАзанамаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздухи достигане на установените норми за вредни веществаПериод на действие: 2014 – 2018година

част 1             част 2            част 3            част 4

Отчет 2017 - Програма КАВ                       Отчет 2016 - Програма КАВ

 

 

 

 

 

 

Актуализация на Програмата за качеството на атмосферния въздух ще бъде подложена на обществено обсъждане

На обществено обсъждане ще бъде представен проекта на програмата „Актуализация на програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в Община Гълъбово“. Срещата е насрочена за 20.11.2018г.oт 10:00 часа в зала 1 на Община Гълъбово. По време на обсъждането ще бъде представена, програмата, която е качена на сайта на община Гълъбовоwww.galabovo.org за да бъде достъпна до всеки гражданин.

Проектът се финансира по ОП „Околна среда 2014-2020“, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ Срокът за изпъление на програмата беше 18 месеца, като началото бе поставено на 30.05.2017г. Общата стойност на проекта е 150293,98 лв, от тях финансирането но Кохезионния фонд е 127749,88 лв. и национално съфинансиране в размер на 22544,10 лв.

Основната цел е да се актуализира съществуващата програма за намаляване на вредни емисии в атмосферния въздух на финни прахови частици (ФПЦ10 ) и серен диоксид (SO2) на територията на община Гълъбово.  Специфичната цел на програмата е намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване на количествата на финни прахови частици (ФПЦ10 ) и серен диоксид (SO2).

 Мерките, които се предвижда да бъдат взети на местно ниво, са свъзани с определянето на адекватни и изпълними към настоящата ситуация мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Община Гълъбово и достигане на съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух, съгласно националното и европейското законодателство. Като неразделна част от програмата е разработен и план за действие, указващ мерки които трябва да бъдат предприети в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, с оглед намаляването на риска и ограничаване продължителността на превишаване на установените норми, включително и при неблагоприятни метеорологични условия. Сред мерките са включени увеличаване честотата на мокро миене и метене на основните транспортни артерии до 2 пъти седмично (без зимния период), рехабилитация на уличната мрежа, изпълнение на проекти за саниране и прилагане на енергийна ефективност в жилищните и обществени сгради, благоустрояване на междублокови пространства.

-----------------------------------------------------www.eufunds.bg------------------------------------------

Този документ е създаден в рамките на проект „Актуализация на програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми на вредни вещества в община Гълъбово“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд, Регистрационен № на договора BG16M1OP002-5.002-0012-C01

 

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „ТРАШ ЮНИВЪРС“ ООД, гр. Стара Загора: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с неопасни отпадъци в област Стара Загора, община Гълъбово, село Обручище, п.к. 6290, представляващ поземлен имот с идентификатор 53134.513.34 по КК и КР одобрени със Заповед РД-18-24-1/05.09.2006 г. на Началника на СК – Стара Загора, целия с площ 85706 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: Складова база “  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 05.10.2018 г. до 19.10.2018 г. в сградата на община Гълъбово.

ЗАПОВЕД 990, град Гълъбово  15.10.2018 г., относно Границите на районите и честотата на сметосъбиране,сметоизвозване и обезвреждане в депо в населените места от община Гълъбово, съгласно Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6, неразделна част към настоящата заповед., Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – ежедневно, Поддържане на депо за обезвреждане на битови и строителни отпадъци или претоварна станция.

Обява за уведомление на населението на Община Гълъбово и кмество с. Обручище за ползване на язовир "Розов кладенец"

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ: На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 3/2018 г.) ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО, ЕИК 000817696, седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, бул. Република 48, СЪОБЩАВА на засегнатото население, че  ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН ДП има следното инвестиционно предложение: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГОРИ, ПОСТРАДАЛИ ОТ ПОЖАРИ” Документацията е на разположение на интересуващите се в сградата на Общинаta: гр. Гълъбово, бул. „Република“ № 48, стая 105. „Екология и ЕК”

Обява на "Национална компания Железопътна инфраструктура" /отвори PDF документа за четене/

О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 3/2011 г.) ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Уведомява заинтересованите лица  и обществеността, за следното инвестиционно предложение: „Канализационна мрежа по ул. „Сазлийка“, ул. „9-ти септември“, ул. „Аврора“, ул. „Пламък“ и ул. Ком“ в с. Обручище;  Клон 1:  ул. „Сазлийка“ – о.т. 212- 211- 438, Ул. „9-ти септември“ – о.т. 438-457-458-461-406-405-  418-417-415, Ул. „Аврора“ о.т. 415-422; Клон 2:ул. „Ком“ о.т.460 – 434 – 413 – 420 – 422; Клон 3: ул. „Пламък“ – о.т. 418 – 413“ Лице за контакти: инж. Севдалин Сидеров – Директор на Дирекция „ТСУ и ИРУ” при Община Гълъбово,  , Писмени становища се приемат и на адрес: РИОСВ-Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина” № 2, пк. 143, тел. 042/692 200, факс: 042/602 447

О Б Я В А На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 3/2011 г.) ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Уведомява заинтересованите лица  и обществеността, за следното инвестиционно предложение: „Ремонт на футболно игрище на малко поле (подмяна на изкуствена трева), находящо се в УПИ І, кв. 65 по плана на гр. Гълъбово„ Лице за контакти: инж. Севдалин Сидеров – Директор на Дирекция „ТСУ и ИРУ” при Община Гълъбово,  гр. Гълъбово, бул. „Република „ № 48, тел. 0418/6 8948, Писмени становища се приемат и на адрес: РИОСВ-Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина” № 2, пк. 143, тел. 042/692 200, факс: 042/602 447

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ: По чл.4, ал.2 от Наредбата за реда и условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, за строителство, дейности и технологии От: Община Гълъбово , Седалище и адрес на управление:гр.Гълъбово, бул.“Република“ №48, ПК 6280, Кмет– възложител: Николай Тонев Колев, Лице за контакт: инж. Севдалин Сидеров – Директор Дирекция „ТСУ и ИРУ“, Телефон: 0418/6 89 48 С Ъ О Б Щ А В А На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Обслужваща сграда и трибуни на градския стадион в гр. Гълъбово, УПИ І и IV – 2356, кв. 65". Настоящият проект е изработен на базата на задание за проектиране от страна на възложителя, както и виза за проучване и проектиране, издадена от гл. Архитект на Община Гълъбово от 23,01,2018г. по ПУП на гр.Гълъбово за УПИ І и IV-2356, кв.65. Разработката предвижда свободно застрояване на обслужваща сграда с прилежащи трибуни на градския стадион в гр. Гълъбово,УПИ І и IV-2356, кв.65. Сградата с трибуните се разполагат в югозападната част на имота с вход от ул. „Александър Стамболийски“. Пред тях се оформя площадно пространство осигуряващо достъп на зрителите до трибуните. Трибуните са разделени на три сектора – централен – сектор А, северозападен – сектор Б и югоизточен – сектор В. Входът към самата сграда е от югозападната фасада, директно от улицата. Сградата е решена на три нива. Предмет на инвестиционното предложение е: 1 „Обслужваща сграда и трибуни на градския стадион в гр. Гълъбово,УПИ І и IV – 2356, кв. 65" и 2. Благоустрояване и озеленяване на прилежащата територия на обекта. Обектът има осигурен транспортен достъп, който се осъществява от съществуващаасфалтоваулица. Обектът ще се захрани с ел. ток и вода в съответствие с нормативните изисквания. Отпадните води ще се отвеждат в съществуващата канализациянагр.Гълъбово, общ. Гълъбово. При изготвянето на проектната документация ще бъдат спазени, както устройствените показатели за територията, така и всички действащи нормативи. Капацитета на сградата се предвижда за 1200 седящи места. Осигурен е паркинг за 110 автомобила. Застроената площ е 1170кв.м, а Разгънатата застроена площ е 1524кв.м. Обектът има осигурен съществуващ транспортен достъп. Строителството на обекта е предвидено изцяло в собствения имот като не се засягат прилежащи улици. Захранването с ел.енергия ще стане от трафопост разположен в имота. Присъединяването към прилежащата ВиК мрежата ще стане чрез безизкопен начин. Присъединяването към ВиК и електро мрежите ще стане по условията на предварителните договори. Сключени с EVN и местното ВиК  дружество. Обектът не попада в обхвата на защитени територии и не е паметник на културата. При осъществяване на строителнo-ремонтните дейности при преустройството на обекта ще се формират: Смесени отпадъци от строителни материали  с код 17 09 04 /неопасни/ и начин на третиране – събиране и извозване на депо за строителни материали, определено от общинските органи. Земни маси от изкопни дейности  с код 17 05 04 /неопасни/ и начин на третиране – събиране и извозване на площадка за земни маси, определена  от общинските органи. Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 / неопасни/ и начин на третиране – събиране в контейнери или кофи и извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор.  При функционирането на обекта  се очакват: Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 / неопасни/ и начин на третиране – събиране в контейнери или кофи и извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор. Хартиени , картонени  и пластмасови опаковки с код 15 01 01 и 15 01 02 /неопасни/ и начин на третиране – събиране и извозване на договорни начала от лицензирана фирма. Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на лицензирано депо от оторизирана фирма. Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци. В обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение не се предвиждат и няма други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. За контакт: инж. Севдалин Сидеров – Директор Дирекция „ТСУ и ИРУ“, Телефон: 0418/6 89 48  Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Стара Загора 6000, ул. "Стара планина" № 2, тел: 042/692 200; факс: 042/602 447;e-mail: [email protected] Община Гълъбово, ПРИЛОЖЕНИЕ:Информация по чл. 4, ал.3 от Наредбата за ОВОС

ДО НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Уведомяваме Ви, че„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР”  ЕАД, с Изпълнителен директор - инж. Ангелин Цачев, със седалище и адрес на управление гр.София 1618, област София, община Столична, район Витоша, бул. "Цар Борис ІІІ"  №201, тел. +359 2 96-96-802,факс: +359 2 962-61-29 [email protected], има инвестиционнонамерение за „Реконструкция на ВЛ 220 кV„Сила“., засягащо землището на с. Априлово, с.Великово и гр.Гълъбово – община Гълъбово, област Стара Загора. Инвестиционното предложениепредвижда реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия, а именно: съществуваща въздушна електропроводна линия (ВЛ)220 кV „Сила“, изграденаот п/ст на ТЕЦ „Марица изток - 2“до п/ст „Марица изток“, на която ще се подменят част от стълбовете, проводниците и мълниезащитното въже (МЗВ), основно поради влошеноексплоатационно състояние. Подмяната на някоистълбове се налага и поради нарушенгабарит на проводниците спрямо променения във времето терен, с коетощесе повишибезопасността и надеждността на реконструираното съоръжение. Всички нови стълбове ще бъдат изградени на местата на съществуващите, при стриктно спазване на принципа „стъпка в стъпка”. Отстоянието (габаритът)на проводниците до терена позволява безопасно пребиваване на хора, животни и машини под електропроводаза неограничено време. Всеки стълб се предвижда да се заземи, при което се намалява риска от опасни нива на крачни напрежения за хора и животни. Електрически полета. Въздействието на електрическото поле върху човека зависи от интензитета, (напрегнатостта) на това поле. Електрически полета с интензитет,по-малък от 5kV/m не оказват вредно въздействие върху хората и животните. Извършени са изчисления по метода на образите, според които максималният интензитет на електрическото поле непосредствено под проводницитена ВЛ 220kV„Сила“има стойност 0.57kV/m, много по-малка от референтните граници, позволявани от Световната здравна организация. Магнитни полета Пределно допустимата норма за магнитни полета е Н=500 A/m.За разглеждания електропровод минималното разстояние от проводника до земята е 7m, при спазване на  Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии. Максимално допустимото токово натоварване за проводника АСО-500 е 945А. Максималният интензитет на магнитното поле е H=3.04A/m- многопо-малък от допустимия 500 A/m. Следователно,електромагнитното поле на настоящия електропровод не оказва вредно въздействие върху хората,флората и фауната. Всички площи, използвани за временно ползване по време на реконструкцията, ще бъдат рекултивирани до завършването на обекта. При евентуално нанесени щети собствениците или ползвателите на засегнатите имоти ще бъдат обезщетени от Възложителя по реда на чл.210от ЗУТ.

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционни предложения на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Замяна на част от използваното гориво – лигнитни въглища с биомаса, горими неопасни отпадъци и нефтошисти при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 510 MWth“; „Изграждане на предкамерна скарна пещ за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им“;  „Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлоносител гореща вода, базирана на слънчеви тръбни панели на територията на „Брикел“ ЕАД“  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 2към чл. 6от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 16.05.2018 г. до 31.05.2018 г.в сградата на община Гълъбово

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционни предложения на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Замяна на част от използваното гориво – лигнитни въглища с биомаса, горими неопасни отпадъци и нефтошисти при експлоатацията на съществуващата горивна инсталация за производство на топлинна енергия, без промяна на разрешения капацитет от 510 MWth“; „Изграждане на предкамернаскарна пещ за съвместно изгаряне на биомаса и горими неопасни отпадъци и оползотворяване на остатъците от изгарянето им“; „Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлоносител гореща вода, базирана на слънчеви тръбни панели на територията на имоти с идентификатор53134.513.34; кв. 513, УПИ ХХХІІ-28 по ПУП на „Брикел“ ЕАД“;кв. 513, УПИ ХХХІІ-33 по ПУП на „Брикел“ ЕАД и кв. 513, УПИ ХХХІІ-41 по ПУП на „Брикел“ ЕАД“  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 18.04.2018 г. до 02.05.2018 г. в сградата на община Гълъбово.

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Изграждане на нова инсталация за производство на топлина с топлоносител гореща вода, базирана на слънчеви тръбни панели, на територията на имоти с идентификатор 53134.513.34; кв. 513, УПИ ХХХІІ-28 по ПУП на „Брикел“ ЕАД“;  кв. 513, УПИ ХХХІІ-33 по ПУП на „Брикел“ ЕАД и кв. 513, УПИ ХХХІІ-41 по ПУП на „Брикел“ ЕАД“ е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.03.2018 г. до 02.04.2018 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово, бул. „Република” № 48, ет. 1, стая 105, от 09.00 до 17.30 часа. „Екология и ЕК”, тел.: 0418/6 89 28

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Изграждане на инсталация за изгаряне на биомаса, която ще се ползва за нуждите на централата на територията й, на имот в землището на село Обручище, кв. 502, УПИ І-1 по кадастрален план на „Брикел“ ЕАД“  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.03.2018 г. до 02.04.2018 г. в сградата на община Гълъбово, 6280 гр. Гълъбово,  бул. „Република” № 48, ет.1, стая 105, от 09.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 часа. „Екология и ЕК

ОБЯВА Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово: „Замяна на автоматичното управление на оросителна инсталация на обект „Депо за неопасни производствени отпадъци“ на „БРИКЕЛ“ ЕАД, с ръчно управление“  е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 5 към чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 23.02.2018 г. до 12.03.2018 г. в сградата на община Гълъбово.

ОБЯВА: Във връзка с Уведомление за инвестиционно предложение на „Зара Уайн“ ООД, с. Главан за „Монтиране и експлоатация на подземен стационарен резервоар за съхранение на втечнен пропан-бутан“ в ПИ № 002938 в землището на с. Главан, общ. Гълъбово е предоставена информация в Община Гълъбово по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Документацията е на разположение за интересуващите се всеки работен ден в периода от 02.02.2018 г. до 16.02.2018 г. в сградата на община Гълъбово

АКТУАЛИЗИРАН ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕЦ "КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3"

Оперативен план за действие за ограничаване на уврежданията върху здравето на населението при превишаване на установения алармен праг на показателя "серен диоксид" в община Гълъбово

Приложение 1     Приложение 2        Приложение 3 .1.           Приложение 3.2.          Приложение 4         Приложение 5

..........................................................................................................................

ОБЯВА ЗА  ОТКРИТ  ОБЩЕСТВЕН   ДОСТЪП - ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) ОБЯВЯВА Открит обществен достъп до документи по чл.  112, ал. 3 , т.  1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на  актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 ЗООС  за разрешаване изграждането и експлоатацията / експлоатацията  на предприятие с висок рисков потенциал: ТЕЦ  ,,КонтурГлобал Марица изток 3” с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора с оператор:,,КонтурГлобал Марица изток 3” АД, гр. София, с предмет на дейност: Производство на електрическа енергия. Докладът за безопасност, относно процедура по издаване на решение за одобряване на  актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на предприятие с висок рисков потенциал ТЕЦ ,,КонтурГлобал Марица изток 3”, с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора. Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на  актуализирания доклада за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околната среда.

Качените докумени от МОСВ и ЕОАС - Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасностза обществен достъп до доклади за безопастност и издадени решени

30.05.2017г.
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загорас оператор „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, гр. София ()

Министерство на околната среда и водите - Регионална инспекция по околна среда и води - Стара Загора

Решение № C3-5-EO/2017 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

стр.1    стр. 2    стр. 3 

..............

Бюлетин за качеството на въздуха от Регионална инспекция по околна среда и води Стара Загора

Проект на Програма за управление на отпадъците 2016-2020

Заповед № 1054/21.10.2016 г. относно чистота, сметосъбиране и сметоизвозване

Програма за качеството на атмосферния въздух          Сравнителни таблици                 Доклад:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ЗА ИЗМИНАЛАТА 2011 ГОД.

Решение за преценяне на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда: ( решението е от 4 страници, може да се изтегли за четене на следващия ред)

стр. 1:      стр. 2:       стр. 3:       стр .4: