Езици

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" и "Оперативна програма 2007-2013"

"ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

 

 

Проект в процес на изпълнение:

Проект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово”

 

Приключил проект:

Проект: „Възстановяване и укрепване на стената на яз. „Хайдушко кладенче“ и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения.

 

 

Приключил проект:

Проект: Актуализация на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух в Община Гълъбово, разработена за замърсителите: финни прахови частици (ФПЧ10 ) и серен диоксид (SO2)  2019 – 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сайт: Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020"

сайт: Министерство на околната среда и водите

 

Приключил проект:

Проект: „Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр. Гълъбово“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

"ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013"