Езици

Oбществени поръчки линкове

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: Определяне на единични цени и стойността на видовете СМР за изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR 1042 гр. Гълъбово – с. Априлово” (836)

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ангел Стефанов”, част от бул. „Цар Симеон Велики” и част от ул. „Ал. Стамболийски” в гр. Гълъбово” (838)

Oткрита процедура по реда на ЗОП с предмет: Доставка на един брой употребяван лекотоварен автомобил за нуждите на отдел „Чистота” при Община Гълъбово (842)

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, КЛАСНИ СТАИ И ПОМЕЩЕНИЯ НА 1-ВИ И 2-РИ ЕТАЖ В УЧЕБНАТА СГРАДА НА І-ВО ОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР. ГЪЛЪБОВО” (845)

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на специализиран автобусен превоз на ученици на територията на Община Гълъбово през учебната 2017/2018 г. по утвърдени маршрутни разписания" (846)

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 1000/хиляда/ броя съдове за събиране на битови отпадъци/110 л/ от поцинкована ламарина тип"Мева" и 70/седемдесет/ броя съдове за събиране на битови отпадъци /1100 л/ тип "Бобър (847)

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: "Реконструкция на общински път SZR 1042 гр. Гълъбово – с. Априлово“, част „телекомуникации“ и част „конструктивна – големи съоръжения“ (848)

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с предмет:"Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“, част „големи съоръжения“ и част „широколентов интернет“ (849)

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на ОП с предмет : „Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Гълъбово – експлоатационен сезон 2017 г – 2018 г”. (851)

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект на обект: Ремонт и реконструкция на СУ "Васил Левски" - гр. Гълъбово” (853)

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с предмет:"Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“, част „големи съоръжения“ и част „телекомуникация" (857)

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: "Реконструкция на общински път SZR 1042 гр. Гълъбово – с. Априлово“, част „телекомуникации“ и част „конструктивна – големи съоръжения“ (858)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на водопроводна мрежа на село Главан, Община Гълъбово" (861)

Процедура на пряко договаряне по чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП с предмет: "Приготвяне и доставка на топъл обяд по предварителна заявка на Община Гълъбово, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (863)

Обява за събиране на оферти с предмет : "Извършване на обществен превоз на пътници по градски автобусни линии № 1 и № 2 от общинската транспортна схема (876)

Публично състезание за възлагане на ОП с предмет: „Извършване на оценка на съответствието на проектната документация с основните изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в пи №000373 в землището на гр.Гълъбово“ (873)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на водопроводна мрежа на село Главан, Община Гълъбово" (876)

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: " Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обекти, собственост на Община Гълъбово" (880)

Обява за събиране на оферти с предмет: "Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора, гр.Гълъбово" (883)

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на един брой товарен комбиниран спезиализиран автомобил/втора употреба/ за нуждите на отдел "Чистота" при Община Гълъбово“ (884)

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ по чл. 44 от ЗОП с предмет: "Реконструкция на общински път SZR 2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с.Великово/" (897)

Обява за събиране на оферти с предмет: „Консултантски услуги по управление на проект: „Ремонт и реконструкция на СУ "Васил Левски" - гр. Гълъбово”, финансиран по подмярка 7.2. (899)

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на оборудване и обзавеждане по проект "Ремонт и реконструкция на СУ "Васил Левски“ - гр.Гълъбово (900)

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет : "Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обекти, собственост на Община Гълъбово и охрана на мероприятия, провеждани на територията на Община Гълъбово" (901)

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Избор на изпълнител на СМР по реконструкция на сграда и прилежащи площи на СУ "Васил Левски", община Гълъбово“. (905)

 

Процедура на пряко договаряне по чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП с предмет: "Упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, Община Гълъбово“ (1011)