Езици

ПРОЕКТ: „Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“ и Общински Път SZR-1042 гр. Гълъбово – с. Априлово"

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

ПРОЕКТ:„Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR2040,

участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“ и Общински Път SZR-1042 гр. Гълъбово – с. Априлово"

Съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00792 от 08.03.2018 г.

Главна цел: Обновяване на общинската пътна инфраструктура, чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища SZR2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“ и SZR-1042 гр. Гълъбово – с. Априлово"

Бенефициент: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

Размер на одобрената субсидия: 5 093 728, 18 лева

Начална дата: 08.03.2018 г.                                                                                                                   

Крайна дата: 08.03.2021 г.