Езици

Председателят на Общинския съвет в Гълъбово с разпореждане относно извънредната ситуация

16.03.2020 - 12:19

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 1/16.03.2020 г.

На основание чл.12 ал.1 т.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2015 – 2019 г., /в сила до 31.03.2020г./, във връзка с Решение от 13.03.2020 г. на НС на Република България,

РАЗПОРЕЖДАМ:

1. Преустановяват се приемните дни на Председателя на ОбС – Гълъбово за срок от 16.03.2020 г. до 31.03.2020 г.

2. Да се организира провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения на ОбС – Гълъбово, в т.ч дезинфекция и проветряване и др.

3. Да не се допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

4. Работни материали, доклади, предложения и други да се свеждат до знанието на общинските съветници от главен експерт “АД на ОбС“ по електронна поща. Обратната връзка /мнения, становища, предложения/ да се осъществява по същия начин.

Контрол по настоящото Разпореждане ще осъществявам лично.

Разпореждането да се сведе до знанието на всички заинтересовани лица, както и да се публикува на сайта на община Гълъбово, сектор „Общински съвет“

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА /п/

Председател на Общински съвет-Гълъбово