Езици

ОМП и УК - Отбранително мобилизационна подготовка и Управление на кризи

Даниела Митева - ст.експерт "ОМП и УК"

......................................................................

Заповед - Восъчна зрялост

.......................................................

През 2022 г. на територията на област Стара Загора ще бъде проведено измерване на концентрацията на радон в жилища по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022г.

В тази връзка, може да заявите желание за проучване във Вашето жилище чрез поставяне на детектор за измерване на концентрацията на радон, като се обадите на тел. 0884100491 – Венета Танева, областен координатор в рамките на работното време на РЗИ – Стара Загора.
Обаждания се приемат до 19.11.2021г.

...........................................................................

Пожароопасен сезон за земеделските земи на територията на община Гълъбово,  периода от 21.05.2020год. до 31.10.2020год.;

Настъпването на "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и мерки за осигуряване на пожарната безопасност в Община Гълъбово

.........................................................................................................

АКТУАЛИЗИРАН ДОКЛАД ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕЦ "КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3"

Оперативен план за действие за ограничаване на уврежданията върху здравето на населението при превишаване на установения алармен праг на показателя "серен диоксид" в община Гълъбово

Приложение 1     Приложение 2        Приложение 3 .1.           Приложение 3.2.          Приложение 4         Приложение 5

..........................................................................................................................

ОБЯВА ЗА  ОТКРИТ  ОБЩЕСТВЕН   ДОСТЪП - ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) ОБЯВЯВА Открит обществен достъп до документи по чл.  112, ал. 3 , т.  1 – 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на  актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал.4 ЗООС  за разрешаване изграждането и експлоатацията / експлоатацията  на предприятие с висок рисков потенциал: ТЕЦ  ,,КонтурГлобал Марица изток 3” с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора с оператор:,,КонтурГлобал Марица изток 3” АД, гр. София, с предмет на дейност: Производство на електрическа енергия. Докладът за безопасност, относно процедура по издаване на решение за одобряване на  актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал.4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на предприятие с висок рисков потенциал ТЕЦ ,,КонтурГлобал Марица изток 3”, с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора. Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на  актуализирания доклада за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околната среда.

Качените докумени от МОСВ и ЕОАС - Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС, за одобряване на доклад за безопасностза обществен достъп до доклади за безопастност и издадени решени

30.05.2017г.
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, с. Медникарово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загорас оператор „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД, гр. София ()

Министерство на околната среда и водите - Регионална инспекция по околна среда и води - Стара Загора

Решение № C3-5-EO/2017 за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

стр.1    стр. 2    стр. 3 

........................................................................................................................................................................................................................................
З А П О В Е Д   №596 гр.Гълъбово, 19.06.2019 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-986 от 10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи за предотвратяване на пожари на жътвената кампания и чл.8 от Закона за опазване на селскостопанското имущество

О Б Я В Я В А М:

Настъпването на "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури и определям мерки за осигуряване на пожарната безопасност в Община Гълъбово.

            Кметове и кметски наместници на населени места, арендатори на земеделски земи, РУ”Полиция” и РС”ПБЗН” да  изпълнят следните мероприятия:

1. Да се създаде организация за ефективно използване при гасене на горски и  полски пожари, на групите за гасене, сформирани към кметствата.            2. Групите за гасене да се окомплектоват с необходимите за гасене тупалки, лопати и др.          

3. Да осигурят възможност за денонощен контакт с представител  на кметствата по време на жътвената кампания.

4. Земеделските производители да предприемат необходимите действия по изпълнение на противопожарни мероприятията за защита от пожари в техните имоти.

5. Кметовете и кметските наместници да предприемат действия за стриктно следене спазването на изискванията на чл.6 от Закона за опазване на земеделските земи.

6. При констатиран случай на палене на стърнища и необходимост от предприемане действия за установяване на виновните лица, причините за възникване на пожара и щетите, да се организира комисия за всеки отделен случай с членове: кмет/кметски наместник на населеното място, специалисти от общинска администрация и представител от РУ”Полиция”.

7. Да се спазват противопожарните правила в Наредба Iз-1053/19.04.2011г. през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата от организациите и службите на различни ведомства, извършващи дейност на територията им.

8.Забранявам изгарянето на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи.

9. Да се използва технически изправна техника за пребиране на реколтата.

10. Всички огранизации, земеделски арендатори са длъжни да оказват съдействие на специализираните органи на РС”ПБЗН” при осъществяване на мероприятията по опазване на културите от пожар.

11. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

12. Юридически и физически лица, осъществяващи дейности в земеделски земи, трябва да уведомяват писмено РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 20 дка., както и организират и определят лице за провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задълженията като физическа охрана и наблюдение на посевите и участниците в жътвената кампания, за което се изготвя и подписва протокол.

Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Община Гълъбово и във вестник „Гълъбови вести”.

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на РСПБЗН - Гълъбово, РУП - Гълъбово, кметовете и кметските наместници по населените места в община Гълъбово.

За Кмет на Община Гълъбово

инж.ПЛАМЕН БАРАКОВ /съгласно Заповед №533/17.06.2019г. на Кмета на Община Гълъбово/

................................................................................................................................................................................................................................................................................
З А П О В Е Д № 595 гр.Гълъбово, 19.06.2019год.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с осигуряване на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в земеделските земи НАРЕЖДАМ:

  1. Определям за пожароопасен сезон за земеделските земи на територията на община Гълъбово,  периода от 14.06.2019 год. до 31.10.2019 год.;
  2. Съвместно с РСПБЗН да се осъществява контрол по изпълнението на предвидените противопожарни мерки и мероприятия в земеделските земи. Непосредствено организиране на борбата с пожарите да се извършва от органите по пожарна безопасност и защита на населението съвместно с общината.
  3. На основание чл.6, ал.1, т.4от ЗОЗЗ, забранявам изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи и горските територии.
  4. Да се спазват правилата и нормите за пожарна безопасност, регламентирани в Наредба №8121з-968/10.12.2014г. с цел ограничаване на предпоставките за възникване на пожар в земеделските земи и горските територии.
  5. При възникване на пожари, кметове/кметски наместници, земеделски производители и граждани, незабавно да информират органите на РС “ПБЗН” – Гълъбово и Дежурния при ОбщСС-Гълъбово /тел:0418/6-30-20/ заместоположението, размера и посоката за разрастването му. Всрок от двадесет и четири часа след възникване на събитието, да  се донася писмено до Областна администрация - Стара Загора, като се посочат времето за възникване, местността и предполагаемите причини за възникването на пожар.

         Заповедта да се оповести публично на интернет страницата на Община Гълъбово и във вестник „Гълъбови вести“.

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Стефан Радев – ст. експерт „Охрана и сигурност” при Община Гълъбово.

За Кмет на Община Гълъбово

инж.ПЛАМЕН БАРАКОВ /съгласно Заповед №533/17.06.2019г. на Кмета на Община Гълъбово/

 

Обявяване на пожароопасен сезон в горските територии в Община Гълъбово, в периода от 15.03.2019год. до 30.11.2019год