Езици

Общ устройствен план - предварителен проект

Обяваза провеждане на консултации по екологична оценка към Общ устройствен план нa община Гълъбово съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО”

Задание ЕО

Схема за консултации

Предварителен ЕО

и приложение 4 към него:

1. Писмо РИОСВ оценка ДОСВ

2. РИОСВ КОС-01-4136_24.04.2018

3. РИОСВ КОС 01-4136_28.01.2015

4. РИОСВ РД-16-1091_12.03.2018

5. РИОСВ АП-67_03.04.2018

6. МОСВ ЗДОИД-13_16.03.2018

7. ОБС 15_14.06.2016 - Решение 123

8. Списък с находища на подземни богатства на отчет

9. Проект СОЗ водовземане

10. Пояси СОЗ в ВКС

11. Списък становища ПП съгласно ЗУТ

......................................................................................

Общ устройствен план - предварителен проект

Общ устройствен план - обяснителна записка

Опорен план

Общ устройствен план на Община Гълъбово

Схема на недвижимите ценности и зелената система

Схема на транспорт и комуникации

Схема на Водоснабдяване и комуникация

 Схема  на Електроснабдяване

Схема на Газоснабдяване