Езици

Община Гълъбово стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Гълъбово (ПИРО) за периода 2021-2027г.

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнението на Закона за регионалното развитие и правилника за неговото приложение, Община Гълъбово стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на община Гълъбово (ПИРО) за периода 2021-2027г. ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона и се разработва за срок от седем  години.

ПИРО прилага принципа на партньорство между администрацията, бизнеса и гражданското общество, като се стимулиран подходът „отдолу-нагоре“ при идентифициране на нуждите, потенциала за развитие и възможните решения. Осигуряването на прозрачност на процеса по разработване и реализация на плана, чрез одобрение, изпълнение и проследяване на пакет от подходящи мерки и действия.

ПИРО осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия. ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората от общината и устойчиво развитие на територията.

Във връзка с по-гореизложеното и с цел изпълнение на Комуникационната стратегия за прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на прозрачност в процеса по изготвяне и реализация на План за интегрирано развитие на Община Гълъбово 2021-2027г., общинска администрация Гълъбово предоставя на вниманието на жителите на общината три вида анкети - за физически лица, за бизнеса и за представители на неправителствения сектор.

При интерес от Ваша страна и в зависимост от това към коя заинтересована страна се идентифицирате, Ви молим да попълните съответната анкетна карта и да я изпратите на имейл: [email protected]

 

 

Благодарим Ви за отделеното време, изявената гражданска позиция и съпричастност към процеса на разработване на План за интегрирано развитие на община Гълъбово 2021-2027г.!