Езици

Община Гълъбово - Допълва се Заповед №134 от 13.03.2020г.

З А П О В Е Д № 144, 17.03.2020г./гр. Гълъбово

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето, във връзка със Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и предвид усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19на територията на страната и  обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №РД-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и моя Заповед № 134/13.03.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

I.Допълвам Заповед №134 от 13.03.2020г.

II.Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Гълъбово до 29.03.2020 г.:

1.Прустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници. На ресторантите и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

2.Всички търговски дейности, неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

3.Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

4.Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно - организационната им форма.

5.Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително  спортни, културно-развлекателни и научни  (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес – зали и др.).

6.Преустановяват се посещенията във всички детски площадки на територията на общината (включително и площадките в дворните места на детските градини и училища), в спортните зали и стадиона, в заградените спортни игрища, в площадките с всякакъв вид спортни и детски съоръжения.

7.Да се осигури достатъчно безопасно отстояние при подреждане на хора /минимум 1 метър/ на опашка при пазаруване, плащане на сметки, изчакване на прием при лекар и др. от търговците, администрациите и работодателите.

8.Преустановява се дейността на Клубовете на пенсионера,  Клуб на миньора и Клуб на инвалида. Клубовете на пенсионера, работят само като места за получаване и раздаване на храна по проект „Топъл обяд“.

9.Преустановява се отдаването под наем на обредни зали, клубове на пенсионера и други зали за провеждане на групови мероприятия в гр. Гълъбово и населените места на територията на общината.

10.Преустановява се дейността на всички закрити и открити пазари на територията на общината.

11.Всички превозвачи по маршрутни линии за обществен превоз на пътници и таксиметровите водачи да спазват строги мерки за дезинфекция на транспортните средства.

12.Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, както и свижданията във всички лечебни заведения.

13.Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни болести.

14.Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи на територията на община Гълъбово от чужбина, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол.

            III.Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани страни и да се оповести на сайта на община Гълъбово.

            IV.Заместник кметовете на община Гълъбово, кметовете на кметства и кметските наместници да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

            V.Срокът и обхватът на мерките по т.I  може да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

            Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Пенчо Стоянов – секретар на община Гълъбово.

За Кмет на община Гълъбово

Гюлджан Дурмуш – Шакир     /пп/

съгл. Заповед № 142/ 17.03.2020 г на Кмета на Община Гълъбово