Езици

Новини от СНЦ "МИГ Гълъбово - Опан"

05.05.2021 г. ПОКАНАЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ ГЪЛЪБОВО – ОПАН“

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ: местна власт, земеделски стопани, микропреприятия, малки и средни фирми, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др. МИГ Гълъбово - Опан представя за обществено обсъждане проект на изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИГ за периода 2018 – 2023г.

Дата на откриване:               05.05.2021 г.

Дата на приключване:          17.05.2021 г., 17:00 ч.

Основание за изменение на Стратегия за ВОМР:

Правителството на Република България одобри единадесето изменениe на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г., с което се осигурява допълнително финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). В тази връзка на всяка МИГ се дава възможност за увеличение на бюджета на изпълняваната към момента Стратегия за ВОМР, за операции по подмярка 19.2, финансирани от ЕЗФРСР, с допълнителен размер на финансовата подкрепа до 799 000 лв.и до 144 000 лв. по подмярка 19.4. За целта, при желание от страна на МИГ, в срок до 01.06.2021 г. в Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. – МЗХГ, следва да бъде депозирано писмено заявление по реда на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 22 от 2015 г.2 Период на действие и изпълнение: Допълнителните средства ще се използват през преходния период 2021 – 2022г.. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в рамките на изменението, е до юни 2025 година.

         Искането за промяна се извършва на основание чл.10, ал.1 от Споразумение № РД 50-136/ 21.10.2016 г. във връзка с чл.39, т.1 от Наредба №22/14.12.2015 г.

         Друга промяна в Стратегията за ВОМР на МИГ Гълъбово – Опан по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРС бюджет по подмярка 19.2.

Искането за промяна се извършва на основание чл.10, ал.1 от Споразумение № РД 50-136/ 21.10.2016 г. във връзка с чл.39, т.3 от Наредба №22/14.12.2015 г.

Във връзка с това, Управителният съвет на МИГ предлага да бъде използвана тази възможност и със свое Решение № 77/05.05.2021г.  обявява обществено обсъждане за разпределяне на средствата към приложимите мерки от Стратегията за ВОМР за нашата територия.

Предложенията и коментарите по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в горепосочения срок  на официалната електронна поща на МИГ Гълъбово-Опан:          

[email protected]. Предложенията и коментарите трябва да следва да съдържат  подател и могат да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат ".word", а не да бъдат сканирани.

Обосновка за исканите промени