Езици

ИЗБОРИ

ИЗБОРИ 02.10.2022

Списък на заличени лица

Списъци

.............................................................................

25.09.2022г. от 13.00ч. в зала №1 на общинска администрация Гълъбово да се проведе обучение на членовете на СИК съвместно с представители на РИК – Стара Загора

...............................

Симулатор машинно гласуване 02 октомври 2022 г. 

 

https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/

 

...................................

СЪОБЩЕНИЕ

На 17.09.2022 година е краен срок за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за произвеждане на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 година.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК
Приложение № 21-НС

Предварителните избирателни списъци са изготвени по постоянен адрес на лицата. Гражданите, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места, могат да подадат заявление да бъдат включени в избирателния списък по настоящ адрес.

Място на подаване: в Общинска администрация, кметствата, кметските наместничества.

Заявлението се подава лично и на сайта на ГД  ГРАО - https://regna.grao.bg/ .

 

 

.............................................................

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

 

Сайта е достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

 

Чрез сайта може:

 

- да се информирате за секциите и местата на гласуване;

 

- да подадете електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия Ви адрес е различно от населеното място на постоянния адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

 

................................................

Община Гълъбово уведомява, че Министерството на електронното управление (МЕУ) публикува четири електронни услуги във връзка с изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., които могат да бъдат заявени електронно чрез портала за достъп до електронни административни услуги на МЕУ:

 

https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo.

 

Услугите са за подаване на заявление за:

 

вписване в избирателния списък,

вписване в избирателния списък по настоящ адрес,

гласуване с подвижна избирателна кутия,

отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.

..............................................................................................................

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ - АНИМИРАНИ КЛИПОВЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ И ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

 

https://www.youtube.com/watch?v=M74_8KDHAQk

1.       Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/campaign/video

2.       Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина - със субтитри

https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/campaign/subtitles-vodeo

3.       Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/campaign/audio

...............................................................................

 

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

 

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

............................................................................................................................

З А П О В Е Д № 606 от 31.08.2022г. гр. Гълъбово

На основание чл.44, ал.2, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, глава ХІІ, раздел ІІ - ри „Предизборна агитация“ от Изборния кодекс, относно произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 02.10.2022г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Поставянето на агитационни материали се извършва след откриването на предизборната кампания за насрочените на 02.10.2022г. избори за  народни представители.

1.1. Предизборната кампания се открива на 02.09.2022г.(30 дни преди датата на изборите) и приключва в 24.00ч. на 30.09.2022г.

2.Определям места за поставяне на агитационни материали, както следва:

2.1. Информационни стълбове /табла/ за реклами и съобщения на територията на община Гълъбово и населените места в общината.

2.2. Сгради, огради и витрини, частна собственост, след разрешение на собственика или управителя на имота.

3.Забранявам:

3.1. Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

3.2. Използването на държавния и общинския транспорт за  предизборна агитация;

3.3. Поставянето на агитационни материали върху сгради, общинска собственост.

3.3.Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

3.4. Забранява се поставянето на агитационни материали на партиии коалиции от партии  в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

3.5.Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.

4.В срок до 7 /седем/ дни след изборния ден, партиите и коалициите да премахнат поставените от тях агитационни материали.

Копие от заповедта да се постави на информационното табло на община Гълъбово,  да се публикува на интернет сайта на общината www.galabovo.org и във в. „Гълъбови вести”.

Копие от заповедта да се изпрати на началника на РУ „Полиция” Гълъбово.

Копие от заповедта да се изпрати на РИК гр. Стара Загора.

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ: За КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО /Съгл. Заповед 589/29.08.2022г./

............................................................................................................................

З А П О В Е Д № 596 от 31.08.2022г., гр. Гълъбово

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 234 от ИК,Решение № 1328-НС/25.08.2022г. на ЦИК и Заповед № 459/03.08.2022г. на Кмета на Община Гълъбово за образуване на избирателни секциии във връзка с оповестяването на мерките при гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижванетоотносно произвеждането на изборитеза народни представители, насрочени за 02.10.2022г.

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Следните избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Гълъбово.

СИК №3– гр. Гълъбово, Дом на културата “Енергетик”, ул. Тунджа №1

СИК №5- гр. Гълъбово, Клуб на пенсионера, ул. Христо Ботев №32Аквартал ІІ-ри,

2. Избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват и в избрана от тях подходяща секция по реда на глава ХІV, раздел VІІІ от Изборния кодекс.

3.Когато избиратели  с увредено зрение или със затруднения в придвижването гласуват в секция, различна от секцията по постоянния им адрес, представят пред СИК декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място.

4.На посочените избирателни секции да се осигурят подвижни рампи.

 5. Заявки за помощ в изборния ден могат да се правят на телефонив сградата на Община Гълъбово, бул. „Република“ № 48, етажII,  стая 202.

 Контакти с общинска администрация Гълъбово:

Гр. Гълъбово, Бул. Република №48; Телефони:0418 68941, 0899752329

Настоящата заповед да бъде обявена публично на интернет сайта на община Гълъбово www.galabovo.org.

Копие от Заповедта  да се постави на информационното табло на община Гълъбово.

Копие от Заповедта да се изпрати на  РИК СТАРА ЗАГОРА за сведение.

Контрол по изпълнението ще упражнявам лично.

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ: За КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО /Съгл. Заповед 589/29.08.2022г./

...................................................

изх. № 48-00-15/17.08.2022 год.

ДО УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

ДО КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

ДО КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ – СДС“

ДО ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

ДО Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

ДО ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

ДО Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ДО ПП ВЪЗРАЖДАНЕ

ПОКАНА

Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Гълъбово за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02октомври 2022 г., насрочени с Указ  № 213 от 01 август 2022 г. на Президента на Република България, обнародван в ДВ бр. 61 от 02 август 2022 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.44, ал.1, т.8, т.10 от Закона за местно самоуправление и местна администрацияи чл.91, ал.1, ал.2от Изборния кодекс, Ви каня на 23.08.2022г. от 11.00часав сградата на Община Гълъбово, бул. Република № 48 – заседателна зала /трети етаж/ на  консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии.

За деловото и ползотворно провеждане на консултациите, е необходимо да представите следните документи:

1.Писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2.Копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

3.Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

4. Към предложението си по т.1 партиите и коалициите представят и списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на районната избирателна комисия.

Настоящата покана да се постави на иформационното табло на община Гълъбово и да се публикува на интернет сайта на общината - http://www.galabovo.org, на който е създадена секция ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2022, където се помества актуална информация по организационно-техническата подготовка на изборите.

НИКОЛАЙ ТОНЕВ:

КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

..........................................................................................

З А П О В Е Д №459, 03.08.2022г. гр. Гълъбово

З А П О В Е Д № 460

03.08.2022г. гр.Гълъбово

 

На основание чл.44, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.41, ал.3 от Изборния кодекс, относно произвеждане на избори за народни представители на02 октомври 2022 г., насрочени с Указ  № 213 от 01 август 2022 г. на Президента на Република България, обнародван в ДВ бр. 61 от 02 август 2022 г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

І. Местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за народни представители  на 02 октомври2022г., както следва:

гр.Гълъбово

1. Секция № 001 – Клуб “Балабанов площад”

2. Секция № 002 – Клуб “Дружба”

3. Секция № 003 – Клуб на пенсионера-Центъра

4. Секция № 004 – Клуб на пенсионера-Центъра

5. Секция № 005 – Клуб на пенсионера Тополите

6. Секция № 006 -  Клуб на пенсионера-кв.ІІ-ри

7. Секция № 007 - Клуб на пенсионера-кв.ІІ-ри

8. Секция № 008 – Дом на културата/източна част/

9. Секция № 009 – Дом на културата/източна част/

10. Секция № 010 – Кв.”М.Станев”- ритуална залата

с. Мусачево

11. Секция №011 – Читалището

с. Разделна

12. Секция №012 – Административна сграда /Кметство/

с. Великово

13. Секция №013 – Сграда /бивше училище/

с.Априлово

14. Секция №014 – Читалището

с.Обручище

15. Секция №015 - Административна сграда /Кметство/

16. Секция №016 – Административна сграда /Кметство/

с.Медникарово

17. Секция №017 – Административна сграда /Кметство/

с.Искрица

18. Секция №018 - Читалището

с. Мъдрец

19. Секция №019 - Административна сграда /Кметство/

с. Главан

20. Секция №020 – Административна сграда /Кметство/

21. Секция №021 – Административна сграда /Кметство/

с. Помощник

22. Секция №022 – Пенсионерски клуб

ІІ.Настоящата заповед да се доведе до знанието на специалистите по „Гражданско Състояние“ – Станислава Таскова и спец„административно обслужване и ел- услуги“ – Стела Стайкова в община Гълъбово, ст. специалист „АО“ квартал ІІ-ри – Веселин Димитров и специалист „АО“ кв. Митьо Станев – Росица Банева, кметовете и кметските наместници на населените места в общината, РА „Гълъбови вести“ ЕООД.

ІІІ.На основание чл.41, ал.1 и чл.42, ал.2 от ИК, избирателните списъци да се обявят на гореизброените места и да се публикуват на сайта на община Гълъбово www.galabovo.org .

ІV.Настоящата заповед да се публикува на интернет сайта на община Гълъбово и да се постави на информационното табло на община Гълъбово.

Копие от заповедта да се изпрати на РИК – гр. Стара Загора.

Контрол  по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Гълъбово - г-н Пенчо Стоянов.

 

 Пламен Бараков: ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО /Съгласно Заповед № 452/01.08.2022г./

..................................................................................

ИЗБОРИ 21.11.2021

 

...................................................................................................................

ИЗБОРИ 14.11.2021

 

....................................................................................................................................