Езици

З А П О В Е Д № 224, Гълъбово, 27.05.2020 г.

29.05.2020 - 12:19

З А П О В Е Д № 224, Гълъбово, 27.05.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закон за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020 год. и Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Гълъбово, считано от 26.05.2020 г. до 14.06.2020 г.

1. Считано от 01.06.2020 г. се разрешават посещенията в закрити площи на ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито, увеселителни и игрални зали, , в т.ч и тези в търговски центрове тип МОЛ, барове, с изключение на дискотеки, пиано-бар и нощен бар.

         2. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование, както и във висшите училища. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти, специализанти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

         а) присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

        б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование.

         3. Считано от 01.06. 2020 г. се разрешават всички извънкласни занимания, в т.ч занимални, клубове, детски центрове и други.

         4. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за:

         а/ колективно и индивидуално спортуване без състезателен характер, без публика на открито, за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ.

         б/ индивидуалните спортни занимания на закрито, без състезателен характер, без публика.

         в/ самостоятелни плувни комплекси и басейни, аквапаркове, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, считано до 01.06.2020 г.

         5. Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер, без публика за деца до 18 годишна възраст.

         6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).

         7. Считано от 26.05.2020 г. се разрешават културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица и други), при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито и при максимален капацитет на използване на залите (читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали, частни обекти, военни клубове и други) според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв.м. площ.

         8. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД- 01-262 от 14.05.2020 г.

          II. Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани страни и да се оповести на сайта на община Гълъбово.

          III. Зам. кметовете на община Гълъбово, кметовете на кметства и кметските наместници, оказват пълно съдействие като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

         IV. Срокът и обхвата на мерките по т. I, могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

 

ГЮЛДЖАН ДУРМУШ-ШАКИР

За Кмет на Община Гълъбово

съгласно Заповед № 221 от 26.05.2020 год.