Езици

З А П О В Е Д № 213 гр.Гълъбово, 21.05.2020 г. - Подновявам посещението на деца в детски градини и детски ясли на територията на Община Гълъбово, считано от 26.05.2020 г

22.05.2020 - 11:24

З А П О В Е Д  № 213

гр.Гълъбово, 21.05.2020 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 325 от 14.05.2020 г. на Министерски съвет за извънредна епидемична обстановка, предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната и раздел I, т.4 и раздел III от Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I.Подновявам посещението на деца в детски градини и детски ясли на територията на Община Гълъбово, считано от 26.05.2020 г.

II.При организиране на процесите по възстановяване на работата на детскитеградини и детските ясли, директорите следва да съобразят дейността на обектите с Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяването на приема на деца, като е необходимо да изготвят правила за работа на съответния обект и да планират разпределението на децата в групи.

III.Директорите на детските градини и детските ясли да организират неприсъствена родителска среща или да използват друг подходящ начин да се уверят, че всеки родител е получил, запознал се е и е разбрал правилата за работа на детската градина и детската ясла.

IV.При посещение на детска градина или детска ясла от детето, родителите следва да декларират, че са запознати и ще спазват новите правила за работа на детската градина или детската ясла, за което подписват декларация по образец еднократно.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Димитър Василев – зам.кмет на община Гълъбово и Емилия Гочева – гл.експерт „Образование“.

Заповедта да се сведе до знанието на директорите на детски градини и детски ясли в община Гълъбово за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет-страница на община Гълъбово.

 

ПЛАМЕН БАРАКОВ …/ПП/…..

За Кмет на община Гълъбово

Съгл.Заповед № 203/15.05.2020 г.