Езици

ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ /БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ/ ОТПАДЪЦИ

На 15.09.2021г. бе подписан Акт обр.15 за установяване годността за приемане на обект
"ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ /БИТОВИ И СТРОИТЕЛНИ/ ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩО СЕ В ИМОТ 18280.231.373 ПО КК НА ГР. ГЪЛЪБОВО (стар идент. № 000373)”
за Етап "ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ".
Строително-монтажните работи на обекта продължават за изпълнение на ІІ-ри етап - Биологична рекултивация.