Езици

Меню

Гражданско състояние

РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ  - ДИРЕКЦИЯ "АПО И ФИНАНСИ"

За контакти с дирекцията и Центъра за услуги и информация: 
Адрес за кореспонденция: Община Гълъбово, 62800 гр. Гълъбово, бул. „Република" №48
Работно време: от 9.00 до 12.30 и от 13.00 до 17.30 ч.
В почивни и празнични дни за съставяне актове на починали лица: от 8.00 до 16.00 ч. 

 • Директор на дирекция ”АПО и финанси”: Нела Петрова
 • 0418/68901 централа
  0418/63070 Нела Петрова
  0418/62172 ЕСГРАОН
 • Регистрация на населението:

   , ет.2, стая 201, 202

 • Регистрация на гражданско състояние: 

 ет.2, стая 201, 2012
 
Подаване на заявления за услуги по гражданско състояние и гражданска регистрация
Център за услуги и информация: гр. Гълъбово, ул. „Република” № 48
от гише №1до гише №2, 

Получаване на готови документи: гише №2,

Банкова сметка на Община ...: 

Основни дейности:   

 • поддържа картотека "Население" и локална наза данни "Население" в актуален вид;
 • съхранява документи и картотечни регистри в автоматичен информационен фонд ;
 • съставя и съхранява личните регистрационни картони;
 • издава удостоверения на базата на съществуващите документи;
 • работи с архива на регистрите на населението;
 • приема, обработва и архивира заявления за постоянен адрес на български или постоянно пребиваващ чужд гражданин;
 • извършва адресна регистрация на населението;
 • поддържа в актуално състояние информацията за избирателните секции;
 • съставя, съхранява и поддържа регистрите за гражданско състояние;
 • обработва документи за сключване на брак между български граждани и между български и чужд гражданин;
 • следи за защита правото на българския гражданин при сключване на брак в чужбина;
 • изготвя справки и удостоверения относно данни, касаещи регистрите за гражданско състояние;
 • отразява настъпилите промени в регистрите за гражданско състояние;
 • създава и обработва актове за гражданско състояние - актове за раждане, брак и смърт;
 • извършва дейности по припознаване, осиновяване и обработка на свързани с тях документи;
 • участва в тържествени церемонии по актосъставянето чрез длъжностни лица по гражданско състояние, упълномощени от кмета на общината;
 • работи за въвеждане на нови форми за обслужване на гражданите;


Общи изисквания за предоставяне на услуги по гражданска регистрация и гражданско състояние

 • Заявяването на услугите се извършва в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ на гише от №1до №2. 
 • Готовите документи се получават на гише №1. Заявителите на услуги се легитимират с валидна лична карта. Когато имат повече от едно гражданство и едното от тях е българско, те се легитимират пред служителите в ЦУИ и длъжностното лице по гражданско състояние с валиден български документ за самоличност. 
 • В изпълнение на заявената услуга по гражданско състояние заявителите получават документ, издаден на хартиен носител, удостоверяващ данни, съдържащи се в регистрите за гражданско състояние.
 • Правоимащо лице по отношение на услугите по гражданско състояние във връзка с чл. 88а и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация, чл. 129 от Семейния кодекс, чл. 3 и чл. 4 от Закона за лицата и семейството, чл. 36, чл. 36а и чл. 36б от Закона за защита на личните данни и чл. 5 от Наредба №РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, е:

   - лицето, за което се отнася документа;
         - законните представители на малолетното лице (ненавършило 14 години);
         - непълнолетното лице (навършило 14 г. до навършване на 18г.) заедно със своите законни представители;
         - настойниците или попечителите на лицата, поставени под пълно или ограничено запрещение;
         - законните наследници на починалите лица;
         - трети лица - въз основа на закон или акт на съдебната власт;
         - държавни органи и институции - съобразно законоустановените им правомощия;
         -български и чуждестранни юридически лица - въз основа на закон, акт на съдебната власт или разрешение от Комисията за защита на личните данни.

 • В допустимите от закона случаи правоимащото лице може да се представлява от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Когато пълномощното се изготвя в чужбина, то се заверява въз основа на валиден български документ за самоличност по възможност в българско дипломатическо представителство.
 • В случаите, когато пълномощното е нотариално заверено от чуждестранните власти, следва да се снабди с апостил или легализация, да се преведе от лицензиран преводач и завери в консулската служба на МВнР или българското посолство.
 • Физическите и юридическите лица не са освободени от такси.
 • Срокът за изпълнение на услугите започва да тече след заплащане на дължимите такси в ЦУИ.
 • В случаите, когато заявителите на услугите не разполагат с необходимата информация, изискваща се за издаване на документите, следва да подадат заявлението за справка и уточняване на данните в регистъра за населението, след което да заплатят такса за извършване на услугата.
 • Когато гражданите от друго населено място нямат възможност да изискат услугата лично, могат да заявят това пред общината по местоживеенето си, като подадат заявление до кмета на общината, от която изискват услугата, чрез кмета в населеното място, в което пребивават. В заявлението следва да опишат услугата, която искат и приложат документ за платена такса по банковата сметка на Община Гълбово. Готовия документ ще получат обратно в общината, пред която са подали заявлението, срещу документ за самоличност. Когато услугата се заявява и получава по пощата, правоимащото лице трябва да изпрати на адреса на Община Гълъбово следните документи:
 1. искане с нотариално заверен подпис на правоимащия или на упълномощеното лице с посочен точен адрес и пощенски клон на населеното място и ясно формулирана услуга
 2. нотариално заверено пълномощно, ако искането се изпраща от упълномощено лице
 3. друг документ, легитимиращ заявителя, като правоимащ
 4. платежен документ за внесена дължима такса за услугата в определения размер в наредбата по сметката на Община Ямбол. 

Заявените по този начин документи се изготвят от упълномощено от кмета на Община Гълъбово по реда на чл. 35 от ЗГР длъжностно лице по гражданско състояние и се изпращат до заявителя с обратна разписка.

Нормативна база: 
Закон за гражданска регистрация
Наредба РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа но Регистъра за населението
Наредба РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
Семеен кодекс /СК/
Закон за защита на личните данни 
Кодекс за МЧП /КМЧП/
Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол /НОАМТЦУ/
Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/