Езици

Гласуване на избиратели с лични документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и помещения за лица с грипоподобни симптоми

Решение на Централната избирателна комисия Избирателите, чиито срок на валидност на личните документи за самоличност е изтекъл или изтича в периода след 13 март 2020 г. имат право да гласуват на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка, като удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии в страната и извън страната с лична карта или паспорт, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по чл. 263 от Изборния кодекс.

.................................................................................................

З А П О В Е Д №127 29.03.2021., гр. Гълъбово

Във връзка с осигуряване на помещения за изолиране на лица с грипоподобни симптоми в деня на изборите за Народни представители 04.04.2021 год.

 Н А Р Е Ж Д А М:

І.Да се подготвят за ползване в деня на изборите за Народни представители 04.04.2021 год., следните помещения за изолиране на лица с грипоподобни симптоми.

За СИК № 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 023, 024, 025

 • I ОУ „ Паисий Хилендарски“ – стоя на етаж 1 на ул. ул. Славянска №17А
 • I I  ОУ “Христо Ботев”– стая на етаж 1 на ул. ул. Хр. Ботев №18
 • За СИК № 011 - Кметство с. Мусачево – стая в кметството
 • За СИК № 012 - Кметство с. Разделна – стая в кметството
 • За СИК № 013 - Кметство с. Великово – стая в кметството
 • За СИК № 014 - Кметство с. Априлово – стая в кметството, ет 2
 • За СИК № 015, 016 - Кметство с. Обручище – стая в кметството, ет. 2
 • За СИК № 017 - Кметство с. Медникарово – стая в кметството, ет 1
 • За СИК № 018 - Кметство с. Искрица – стая в кметството, ет 1
 • За СИК № 019, ет 1 - Кметство с. Мъдрец– стая в кметството, ет. 1
 • За СИК № 020, 021 - Кметство с. Главан – стая в кметството, ет 1
 • За СИК № 022 - Кметство с. Помощник – стая в кметството, ет 1

Препис от Заповедта да се връчи на Кметовете на населените места и Директорите на

I ОУ „ Паисий Хилендарски“ и I I  ОУ “Христо Ботев” за подготовка на помещенията и на Председателите на СИК за информация.

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО:ИНЖ. ПЛАМЕН БАРАКОВ

 

/Съгласно Заповед №83/01.03.2021г./