Езици

Меню

АРХИВ - БЛАНКИ

ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЛИ ПЕТНА ПО ЧЛ. 37В, АЛ.7 ОТ ЗВСПЗЗ /изтегли ТУК/

.........................

ГРАО

Адресна карта за настоящ адрес

заявление - искане на административна услуги ГРАО

технологични карти ГРАО

Общинска собственост

заявление

молба ЖСВ

молба

Търговски обекти

заявление - работно време

заявление - категоризация 3XP

Подслон и настаняване

зявление - средства за подслон

справка за професионална и езикова класификация

формуляр - средства за подслон

категоризация на заведения

формуляр 3XP

необходими документи за категоризация и разрешителни

технологични карти стопанска политика

ТСУ, ИРУ

технологични карти на ТСУ

образци на ТСУ

заявление 1- 005

заявление 1 - 007

заявление 2 - 012

 

заявление 5 - 009

заявление - виза за проектиране

заявление - инвестиционен проект и строеж

заявление - инвестиционен проект

заявление - ПУП

Заявление - разрешение за строеж

заявление - скица

заявление - търпимост

искане 3

искане комплексен проект

Искане копие

искане строеж 4 категория

искане строеж 5 категория

молба 2 - 002

молба 4 - 004

Идентифицираните предизвикателства, пред които е изправена нашата администрация налагат цялостна промяна по начина, по който се предоставят административни услуги. Усилията на община Гълъбово са насочени към опростяване и рационализиране на административните процедури и въвеждане на интегрирани административни услуги. Община Гълъбово тръгва към последователно въвеждане на комплексно административно обслужване. Това ще се извърши на 3 етапа в периода 2014-2018 г.

По време на първия етап – 2014-2015 г. ще се постави началото на комплексното административно обслужване с въвеждането на определен брой административни услуги, чиито образци са оповестени на сайта на общината и ще се извършват без изискване на допълнителни документи.

Подаването на искането за извършване на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:

1. Чрез изтегляне на образеца за исканата услуга от сайта на общината, попълване, сканиране на попълнения образец и изпращане по електронен път на адрес: 

2. Чрез изпращане на попълнения образец чрез пощата или куриер.

3. Чрез подаване на документа в центъра за административно обслужване на общината.

След заплатена цена на услугата – по банков път или в брой в центъра за административно обслужване, съответната административна услуга (издаване на документ) на първия етап от въвеждането на комплексно административно обслужване, гражданите може да получат на точно посочен от тях адрес чрез куриер или по пощата, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, искане и др.aдминистративната услуга намираща израз в получаване на документ от изброените засега 20 услуги, се получава в центъра за административно обслужвне на общината.

С I етап от въвеждането на комплексното административно обслужване се цели за част от административните услуги извършвани от община Гълъбово да се даде възможност на гражданите за заявяване, плащане и получаване без да е необходимо присъствието на заявителя на услугата в сградата на общината.

Изпълнението дава възможност на първо време тези 20 услуги да се заявяват от гражданите от всяко място на страната и по всяко време без да е необходимо физическото им присъствие в сградата на общината, а резултатът да бъде получен по куриер.

Подай електронно: жалба, сигнал, запитване, заявление чрез изпращане по електронен път на адрес: