Езици

Меню

Административно-технически услуги Устройство на територията

 • Административно-технически услуги Устройство на територията
  • 1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
  • 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
  • 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
  • 1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
  • 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
  • 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
  • 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
  • 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
  • 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост
  • 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
  • 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти
  • 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
  • 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
  • 2027 Издаване на скици за недвижими имоти
  • 2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
  • 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
  • 2054 Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
  • 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
  • 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
  • 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
  • 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
  • 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
  • 2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
  • 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
  • 2083 Издаване на виза за проектиране
  • 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
  • 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
  • 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
  • 2112 Издаване на разрешение за строеж
  • 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
  • 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
  • 2115 Попълване/поправка на кадастрален план
  • 2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
  • 2117 Одобряване на подробен устройствен план
  • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
  • 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях
  • 2518 Изменение на план на новообразувани имоти
  • 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет
  • 2879 Промяна на предназначението на сгради
  • 2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж
  • 1986 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план