Езици

Меню

Административно-технически услуги Общинска собственост

 • Административно-технически услуги Общинска собственост
  • 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
  • 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
  • 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
  • 2059 Издаване на заповед за изземване на имот
  • 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
  • 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти
  • 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
  • 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
  • 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове
  • 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка
  • 2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите
  • 2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване