Езици

Меню

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне /отвори контакти от ТУК/


                   (1-27) -> червен цвят, цифра в скоби - Номер на услугата по чл.50, чл. 51 - Раздел VII от Наредба за ...


                      0000 - > син цвят и 4 цифри - Номер на услугата в Националния административен регистър


1997 (12) Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

        (12а) Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

2038 (18) Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2056 (13) Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2079 (15) Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2104 (14) Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2107 (15) Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2128 (11) Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

        (11а) Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

срок: 7 дни - такса: 3,00 лева срок: 3 дни - такса: 5,00 лева срок: 24 часа - такса: 10,00 лева

 


1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал - включено е в такса за граждански брак

Информация за ред и начин на издаване електронен образец

               


2052 Издаване на акт за раждане - оригинал - безпланто

Информация за ред и начин на издаване електронен образец

             


2019 Издаване на акт за смърт - за първи път - до 48 часа - безплатно

 

Информация за ред и начин на издаване електронен образец

               


2017 (9) Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2036 (4) Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2057 (5)Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2073 (10) Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2075 (3) Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2092 (7) Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2108 (6) Издаване на удостоверение за правно ограничение

2109 (2) Издаване на удостоверение за семейно положение

2138 (8) Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

срок: 7 дни - такса: 5,00 лева срок: 3 дни - такса: 7,50 лева срок: 24 часа - такса: 10,00 лева


 


2016 (1) Издаване на удостоверение за наследници

срок: 7 дни - такса: 4,00 лева срок: 3 дни - такса: 5,00 лева срок: 24 часа - такса: 8,00 лева

 

 

 

 

 

 


2000 (17) Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2034 (17) Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2037 (17) Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2039 (17) Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2076 (17) Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

срок: 7 дни - такса: 4,00 лева срок: 3 дни - такса: 6,00 лева срок: 24 часа - такса: 8,00 лева

 


2053 (16) Припознаване на дете

срок: 3 месеца - такса: 5,00 лева

 


2020 (27) Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

срок: 24 часа - такса: 1, 00 лева

 


2040 (26) Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

(Вписване на избор на режим на имуществени отношения при сключен граждански брак)

няма (19)  Заверка за легализация на документи и удостоверения по гражданско състояние за чужбина

срок: 24 часа - такса: 10, 00 лева

 


няма (24) Вписване в регистъра на населението на постоянно пребиваващи в Република България чужденци и получили статут на бежанец или хуманитарен статут или, такъв, на който е предоставено убежище в Република България

няма (25) Вписване в регистрите на населението на граждани, придобили българско гражданство с указ на Вицепрезидента на Република България

срок: 7 дни - такса: 30, 00 лева

 

 


2390 (23) Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

срок: до получаване на отговор от Министерство на правосъдието - такса: 10,00 лева

 


2080  (20) Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина (Пресъставяне)

2110  (21) Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина (Признаване на чуждестранни съдебни решения /прекратяване на брак, промяна на име, установяване и оспорване на произход, за промяна в гражданското състояние на лицата)

срок: 5раб.дни - такса: 100,00 лв срок: 14 раб.дни - такса: 75,00 лв срок: 1 месец - такса: 50,00 лв

 


2038 (18) Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

срок: 7 дни - такса: 3,00 лева срок: 3 дни - такса: 5,00 лева срок: 24 часа - такса: 10,00 лева

 


2033 (22) Възстановяване или промяна на име (22 - Издаване на други удостоверения по искане на гражданите, когато исканите данни не могат да бъдат удостоверени с удостоверени по утвърден образец)

 

срок: 7 дни - такса: 3,00 лева срок: 3 дни - такса: 6,00 лева срок: 24 часа - такса: 9,00 лева


 

 

 

срок: 7 дни - такса: 4,00 лева срок: 3 дни - такса: 6,00 лева срок: 24 часа - такса: 8,00 лева