Езици

Търгове и конкурси

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7от ЗОС;чл.25 от НРПУРОИ и Решение № 445/28.02.2014 г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

 

І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна помещения за лекарски кабинети – публична общинска собствесност, както следва:

Обект № 1  – Помощения, находящи се в западната част на сграда /СЗУ/, построена в имот пл.№ 423, кв.16 по плана на с. Обручище, състоящи се от амбулатория и чакалня, с обща площ от 16 кв.м. за срок от 5 /пет/ години с начална тръжна цена от 8,00 /осем/ лв. без ДДС.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7от ЗОС;чл.35п, ал.1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделски семи, във връзка с чл.33 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд и Решение № 447/

О Б Я ВЯ ВА :

 

І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна пасища и мери – публична общинска собствесност, за срок от 5 /пет/ години, както следва:

 

Таблица № 1ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ /ПАСИЩА, МЕРИ/, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ГЪЛЪБОВО, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЖИВОТНОВЪДИ И ЛИЦА, ЖЕЛАЕЩИ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ В ДОБРО ЗЕМЕДЕЛСКО СЪСТОЯНИЕ

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.25 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 409/19.12.2013 г. на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

 

            І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празни общински места – публична общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.6, ал.1и ал.3 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд, чл.46, ал.1 и ал.2, чл. 77 и чл. 78, ал.1 от Наредбата за ред

О Б Я ВЯ ВА :

 

І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг на празно общинско място – частна явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

Имот № 000053, находящ се в местността „-“, в землището на с. Обручище, начин на трайно ползване – изоставена нива с площ от 36,202 дка. С начална тръжна цена - 14 775,00 лв. /четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и пет лева/ без ДДС.

ІІ. Определя стъпка за наддаване – 2 на сто от начланата тръжна цена.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.6, ал.1и ал.3 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд, чл.46, ал.1 и ал.2, чл. 77 и чл. 78, ал.1 от Наредбата за ред

О Б Я ВЯ ВА :

 

І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг на празно общинско място – частна явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

Имот № 044011, находящ се в местността „При село“, в землището на с. Мусачево с площ от 2,779 дка., начин на трайно ползване –нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта /АОС № 1469/06.08.2013 г./

Начална тръжна цена – 1 375,00 лв. /хиляда триста седемдесет и пет лева/ без ДДС.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.25, чл. 77 и чл. 78, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 371 /27.09.2013 г. на Общински съвет Гълъб

О Б Я ВЯ ВА :

 

            І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем част от имот – публична  общинска собственост, с начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост, чл.25 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 370/27.09.2013 г. на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

 

            І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – публична  общинска собственост, с начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34, ал.4 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.2, ал.1 от Закона за арендата в земеделието и чл.5, чл.6, ал.4, чл.11, ал.3, ч

О Б Я В Я В А:

 

            І. Откриване на публичен търг с оценка на оферти заотдаване под аренда за земеделско ползване на земеделски земи – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд, находящи се в землището на с. Мъдрец. Обект на търга са земите, подробно описани по землищe, номера на имоти, местности, начин на трайно ползване, категории и начална тръжна цена и са неразделна част от  Решение № 369/27.09.2013 г. на Общински съвет Гълъбово. /Приложение 1/.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7от ЗОС;чл.25,чл. 77и чл.78, ал. 1 от НРПУРОИи Решение № 307/01.07.2013 г.на Общински съвет Гълъбово

О Б Я ВЯ ВА :

 

І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на метален павилион – публична общинска собственост, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.34, ал.1 и чл. 77 и чл. 78, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 286/31.05.2013 г. на Общински съвет

О Б Я ВЯ ВА :

 

            І. Открива  процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно общинско място – частна общинска собственост, с начална тръжна цена, както следва: