Езици

Търгове и конкурси

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за земеделско ползване

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинска собственост, чл.34, ал.1, чл.77 и чл. 78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.19 от Наредба за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение № 12/01.12.2015 г. на  Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

..

..

.

.

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празни общински места за поставяне на кафе - автомат

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.34, ал.1, чл.77 и чл. 78, ал.1 от НРПУРОИ и Решение № 747/18.09.2015 г. на  Общински съвет- Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

            І. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празни общински места за поставяне на кафе - автомат, с начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно общинско място за поставяне на преместваемо съоръжение – част от имот частна общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.34, ал.1, чл.77 и чл. 78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.16, ал.1 от Наредба за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение № 746/18.09.2015 г. на  Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на празно общинско място за поставяне на преместваемо съоръжение – част от имот частна общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.34, ал.1, чл.77 и чл. 78, ал.1 от НРПУРОИ, и Решение № 745/18.09.2015 г. на  Общински съвет- Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

публичен търг с оценка на оферти за отдаване под аренда за земеделско ползване на земеделска земя – Частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд: Имот № 191001, находящ се в местността „Каишев чаир”, в землището на с.Главан

Община ГълъбовоОбласт Стара Загора      6280 Гълъбово, бул.”Република”№ 48    t: 0418 / 6-89-01  f:0418/6

4 Обявени: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на имот – Публична общинска собственост, както следва:

4 Обявени: с. Великово, с. Медникарово, с. Искрица и с. Мъдрец

 
  Община Гълъбово

 

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна част от имот – ЧОС с Решение № 446/28.02.2014 г. на Общински съвет Гълъбово

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7 от ЗОС;чл.34,ал.1, чл. 77и чл.78, ал. 1 от  НРПУРОИ и

Решение №  446/28.02.2014 г. на Общински съвет Гълъбово

 

О Б Я ВЯ ВА :

 

І. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наемна част от имот – ЧОС, както следва:

Търг ще се проведе в заседателната зала на Община Гълъбово на 05.11.2014 г. от 10.30 часа

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА;чл.14, ал.7от ЗОС;чл.25 от  НРПУРОИ и Решение №  556/26.09.2014 г.на Общински съвет Гълъбово

 

 

О Б Я ВЯ ВА :

 

І.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на помещениe, предназначено за осъществяване на медицински услуги – публична общинска собствесност, както следва: