Езици

Търгове и конкурси

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем празни общински места – частна общинска собственост, както следва

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.1от ЗОС , чл.34,ал.1, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ, чл.24 от Наредбата за базисните /началните/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост и Решение№431/27.03.2018г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

I.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем празни общински места – частна общинска собственост, както следва

Открит конкурс за възлагане дейността маркиране на дървета за сеч ЛФ 2018

Открит конкурс за възлагане дейността маркиране на дървета за сеч ЛФ 2018

Таксационни описания

Списък на документацията

Документация

Заповед

Приложение 1

Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд, както следва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 25, ал. 1 и чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и Решение№384/18.12.2017 г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

            1. Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд, както следва:

Землище с. Априлово, ЕКАТТЕ 000552

Процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – ЧОС: Обект – Помещение, находящо се на етаж 1 в сграда /бивше АПК/,

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС , чл.25, чл.77 и чл.78 от НРПУРОИ, § 12 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и Решение№127/14.06.2016г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – ЧОС

Процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – ЧОС

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.7от ЗОС , чл.25, чл.77 и чл.78 от НРПУРОИ, § 12 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и Решение№127/14.06.2016г. на Общински съвет -Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

1.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на част от имот – ЧОС

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост от ОПФ по землища, както следва:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС , чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 2, ал.1 от Закона за аренда в земеделието и чл.5, чл.6, ал.4 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от ОПФ и Решение № 296/28.04.2017 г. на Общински съвет - Гълъбово

О Б Я В Я ВА :

I. Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост от ОПФ по землища, както следва:

 

Открит конкурс за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в комплекс с дейността маркиране на насаждения за сеч

Открит конкурс за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен в комплекс с дейността маркиране на насаждения за сеч

 

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под аренда на земеделски земи – частна общинска собственост от ОПФ по землище

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34 ал.4 от ЗОС, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл.2 ал.1 от Закона за арендата в земеделието и чл.5, чл.6 ал.4 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд, и Решение № 250/30.01.2017 г. на  Общински съвет- Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.46, ал.1и ал.2, чл.77 и чл.78, ал.1 от НРПУРОИ и Решение № 216/25.11.2016г. на  Общински съвет - Гълъбово

 

О Б Я В Я ВА :

 

  I. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, както следва:

Публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за земеделско ползване, както следва

На основание чл.21, ал.1, т.8от ЗМСМА, чл.14ал.1 ал.2 и ал.3от ЗОС , чл.34, ал.1 и чл.77 и чл.78 ал.1 от НРПУРОИ, чл.19 от Наредбата за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, Общински съвет – Гълъбово, реши:

 

О Б Я В Я ВА :

 

1.Открива публичен търг с оценка на оферти за отдаване под наем на  имоти – частна общинска собственост за земеделско ползване, както следва: