Езици

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на съществуващи общински улици, съоръжения и принадлежности към тях на територията на гр. Гълъбово, община Гълъбово“

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   878370   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         14.11.2018 19.11.2018
2   878373   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       14.11.2018 19.11.2018

19.11.2018г.     Решение за откриване на процедура

19.11.2018г.     Обявление за поръчка

19.11.2018г.      Документация за участие

19.11.2018г.     Техническа спецификация

19.11.2018г.     Образци

19.11.2018г.     ЕЕДОП

19.11.2018г.    Проекти

29.11.2018г.    Разяснение № 1

06.12.2018г.     Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

06.12.2018г.     Нов еЕЕДОП

12.02.2019г.     Протокол № 1 от работата на комисията

21.02.2019г.     Съобщение за отваряне на ценовите предложения

11.03.2019г.      Протокол № 2 от работата на комисията

11.03.2019г.      Протокол № 3 от работата на комисията

11.03.2019г.      Доклад за работата на комисията

11.03.2019г.     Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

14.06.2019г.      Обявление за възложена поръчка

14.06.2019г.      Договор № 55/13.05.2019г.

14.06.2019г.      Приложения към договор № 55

14.06.2019г.     Ценово и техническо предложение/Приложение към договор № 55/