Езици

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Гълъбово – експлоатационен сезон 2018 г – 2019 г”.

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   876370   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         02.11.2018 02.11.2018
2   876372   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         02.11.2018 02.11.2018

 

02.11.2018г.    Документация за участие

02.11.2018г.    Решение за откриване на процедура

02.11.2018г..    Обявление за поръчка

02.11.2018г.   Техническа спецификация

02.11.2018г.    Методика за оценка

02.11.2018г.    Образци

02.11.2018г..    ЕЕДОП

29.11.2018г.     Съобщение за отваряне на ценовите предложения

05.12.2018г.      Протокол № 1 от работата на комисията

05.12.20189г.    Протокол № 2 от работата на комисията

05.12.2018г.      Протокол № 3 от работата на комисията

05.12.2018г.      Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

15.01.2019г.       Договор № 126/18.12.2018 г. с приложения

15.01.2019г.       Обявление за възложена поръчка

28.05.2019г.      Обявление за приключване на договор № 126/18.12.2018 г.