Езици

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : "Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа на с.Помощник /11 броя улици/, Община Гълъбово, област Стара Загора"

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   875779   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         30.10.2018 01.11.2018
2   875781   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       30.10.2018 01.11.2018

 

01.11.2018г.    Решение за откриване на процедура

01.11.2018г.     Обявление за поръчка

02.11.2018г.      Документация за участие

02.11.2018г.     Техническа спецификация

02.11.2018г.     Методика за оценка

02.11.2018г.     Образци

02.11.2018г.     ЕЕДОП

 02.11.2018г.    Проект

12.11.2018г.     Разяснение № 1

19.11.2018г.       Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

19.11.2018г.       Документация за участие

22.11.2018г.      Разяснение № 2

06.12.2018г.     Съобщение за промяна на датата и часа за отваряне на офертите

22.01.2019г.     Протокол № 1 от работата на комисията

15.02.2019г.     Съобщение за отваряне на ценовите предложения

25.03.2019г.       Протокол № 2 от работата на комисията

25.03.2019г.      Протокол № 3 от работата на комисията

25.03.2019г.      Доклад за работата на комисията

25.03.2019г.      Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

19.06.2019г.      Обявление за възложена поръчка

19.06.2019г.      Договор № 58/15.05.2019 г.

19.06.2019г.      Приложения към договор № 58

19.06.2019г.      Приложения към договор № 58/Техническа спецификация и ценово предложение/