Езици

Доставка на хранителни продукти, перилни и дезинфекционни препарати за нуждите на детските заведения на територията на община Гълъбово

Доставка на хранителни продукти, перилни и дезинфекционни препарати за нуждите на детските заведения на територията на община Гълъбово /цялата документация в компресиран файл .zip за цялата папка с документи/

 

Обявление

Решение

Техническа спецификация

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я За участие в процедура, чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти, перилни и дезинфекционни препарати за нуждите на детските заведения на територията на община Гълъбово”

Единен европейски документ за обществени поръчки

README

Единен европейски документ за обществени поръчки

Номенклатура на хранителните продукти, перилни и дезинфекционни препарати по видове, разфасовка и цени за детските заведения, неразделна част към ценовата оферта

Образец 1: ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЪДЪРЖА ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА 

Образец 2: Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образец 3: ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Образец 4: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Образец 5: ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Образец 6: ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 47, ал. 3 от ЗОП

Образец 7: Проект на Д О Г О В О Р за периодични доставки на хранителни продукти, перилни и дезинфекционни препарати за детските заведения на територията на община Гълъбово

Образец 8: Ценово предложение 

01.11.2018г. Протокол № 1 от работата на комисията

01.11.2018г. Протокол № 2 от работата на комисията

12.11.2018г. Съобщение за отваряне на ценовите предложения

21.11.2018г. Протокол № 3 от работата на комисията

21.11.2018г. Протокол № 4 от работата на комисията

21.11.2018г. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

09.01.2019г. Договор № 125/17.12.2018 г. с приложения

09.01.2019г. Обявление за възложена поръчка