Езици

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 Г ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ПО ШЕСТ БРОЯ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”