Езици

Обява за събиране на оферти с предмет : „Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна обществена клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS” за нуждите на Община Гълъбово”