Езици

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет :„Избор на изпълнител на СМР за обекти: „Рехаб. и реконстр.на общински път SRZ2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“ и „Рек. и рехаб.на общински път SRZ-1042, гр.Гълъбово-с.Априлово"

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   859637   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         26.07.2018 30.07.2018
2   859640   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)        26.07.2018 30.07.2018

30.07.2018г.   Становище за осъществен контрол от АОП

30.07.2018г.   Документация за участие

30.07.2018г.   Решение за откриване на процедура

30.07.2018г.   Обявление за поръчка

30.07.2018г.   Технически спецификации

30.07.2018г.    Методика за оценка

30.07.2018г.    Образци

30.07.2018г.    ЕЕДОП

30.07.2018г.    Проект

Проект по Обособена позиция № 1 „Рехабилитация и реконструкция на общински път SRZ2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“

Проект по Обособена позиция № 2 Реконструкция и рехабилитация на общински път SZR-1042, гр. Гълъбово – с. Априлово“

13.08.2018г.    Окончателно становище за осъществен контрол от АОП

25.10.2018г.   Протокол № 1 от работата на комисията

04.12.2018г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

07.12.2018г.   Протокол № 2 от работата на комисията

14.12.2018г.   Протокол № 3 от работата на комисията

14.12.2018г.   Доклад за работата на комисията.

14.12.2018г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

12.02.2019г.   Договор № 21/06.02.2019 г. с приложения

12.02.2019г.   Договор № 22/06.02.2019 г. с приложения

12.02.2019г.   Обявление за възложена поръчка

16.10.2020г.   Допълнително споразумение № 1/23.09.2020 г. към Договор № 21/06.02.2019 г.

16.10.2020г.   Допълнително споразумение № 1/23.09.2020 г. към Договор № 22/06.02.2019 г.

07.01.2021г.   Допълнително споразумение № 2/22.12.2020 г. към Договор № 22/06.02.2019 г.

01.02.2021г.   Допълнително споразумение № 2/28.01.2021 г. към Договор № 21/06.02.2019 г.

06.08.2021г.   Обявление за приключване на договор № 21/06.02.2019 г.

11.08.2021г.   Обявление за приключване на договор № 22/06.02.2019 г.