Езици

Обява за събиране на оферти с предмет : "Доставка и оборудване на Дом за стари хора в град Гълъбово по проект: „Обновяване на оборудването и обзавеждането на ДСХ гр. Гълъбово – потребност и възможност”