Езици

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ с предмет:„Осъществяване на строителен надзор на обекти: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SRZ2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/“ и „Реконстр. и рехаб. на общински път SZR-1042, гр. Гълъбово –с.Априлово

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   856256   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         09.07.2018 09.07.2018
2   856266   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         09.07.2018 09.07.2018

09.07.2018г.   Документация за участие

09.07.2018г.   Решение за откриване на процедура

09.07.2018г.   Обявление за поръчка

09.07.2018г.   Техническа спецификация

09.07.2018г.   Методика за оценка

09.07.2018г.   Образци

09.07.2018г.   ЕЕДОП

26.07.2018г.    Разяснение № 1

10.10.2018г.    Протокол № 1 от работата на комисията

20.11.2018г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

10.12.2018г.    Протокол № 2 от работата на комисията

10.12.2018г.    Протокол № 3 от работата на комисията

19.12.2018г.    Протокол № 4 от работата на комисията

19.12.2018г.    Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

07.03.2019г.    Договор № 29/22.02.2019г. с приложения

07.03.2019г.    Договор № 30/22.02.2019г. с приложения

07.03.2019г.    Обявление за възложена поръчка

12.08.2021г.     Обявление за приключване на договор № 29//22.02.2019 г.

12.08.2021г.     Обявление за приключване на договор № 30\822.02.2019 г.