Езици

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Доставка на един брой товарен комбиниран специализиран автомобил/втора употреба/ за нуждите на отдел "Чистота" при община Гълъбово"

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   853561   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         25.06.2018 25.06.2018
2   853606   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         25.06.2018 25.06.2018

25.06.2018г.   Документация за участие

25.06.2018г.   Решение за откриване на процедура

25.06.2018г.   Обявление за поръчка

25.06.2018г.   Техническа спецификация

25.06.2018г.   Методика за оценка

25.06.2018г.   Образци

25.06.2018г.   ЕЕДОП

30.07.2018г.   Протокол № 1 от работата на комисията

02.08.2018г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

07.08.2018г.   Протокол № 2 от работата на комисията

07.08.2018г.   Протокол № 3 от работата на комисията

07.08.2018г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

20.09.2018г.   Договор № 87/29.08.2018 г. с приложения

20.09.2018 г.  Обявление за възложена поръчка

22.10.2018г.   Обявление за приключване на договор № 87/29.08.2018 г.