Езици

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обекти с които Община Гълъбово ще кандидатства за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” по 5 (пет) обособени поз

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   853065   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.06.2018 21.06.2018
2   853153   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.06.2018 21.06.2018

21.06.2018г.   Документация за участие

21.06.2018г.   Решение за откриване на процедура

21.06.2018г.   Обявление за поръчка

21.06.2018г.   Технически спецификации по обособени позиции

21.06.2018г.   Методика за оценка

21.06.2018г.   Образци

21.06.2018г.   ЕЕДОП

26.07.2018г   Протокол № 1 от работата на комисията

26.07.2018г.   Протокол № 2 от работата на комисията

02.08.2018г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

07.08.2018г.   Протокол № 3 от работата на комисията

07.08.2018г.   Протокол № 4 от работата на комисията

07.08.2018г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

04.10.2018г.   Договор № 93/05.09.2018 г. с приложения

04.10.2018г.   Договор № 94/05.09.2018 г. с приложения

04.10.2018г.   Договор № 95/05.09.2018 г. с приложения

04.10.2018г.   Договор № 96/05.09.2018 г. с приложения

04.10.2018г.   Договор № 97/05.09.2018 г. с приложения

04.10.2018г.   Обявление за възложена поръчка