Езици

Публично състезание: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, Община Гълъбово"

 

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (850293)

Възложител:

Община Гълъбово

Получен на:

06-06-2018

Номер на поръчката:

00420-2018-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, Община Гълъбово“

Описание:

Предметът на поръчката обхваща изпълнението на рехабилитация на 6 улици на територията на община Гълъбово, както следва: 1. ул. „Места”, – от ОТ 30 до ОТ 56, гр. Гълъбово; 2 ул. „Н.Й.Вапцаров”, от ОТ 507 до ОТ 531, гр. Гълъбово; 3. ул. „Плиска”, – от ОТ 55 до ОТ 41б, гр. Гълъбово ; 4. ул. „Софроний Врачански”, – от ОТ 22 до ОТ 58, гр. Гълъбово; 5. . ул. „Хан Тервел”, до ул.”Янтра” – от ОТ 68 до ОТ 96, гр. Гълъбово; 6. ул. „Георги Бенковски”, от ж.п. прелез до ж.п. прелез – ОТ179а до 218а, гр. Гълъбово.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

09/07/2018 17:30

 

 

 

06.06.2018 г.- Документация

06.06.2018 г.- Договор СМР

06.06.2018 г.- Образци СМР

06.06.2018 г.- Приложение 1 към Образец 4 - КСС

06.06.2018 г. - Методика за оценка

06.06.2018 г. - Техническа спецификация

06.06.2018 г.- Технически проект

06.06.2018 г.- ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

19.06.2018г.  Решение за прекратяване 

СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с постъпили запитвания по обществена поръчка с предмет:"Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Гълъбово, Община Гълъбово“ уведомяваме всички заинтересовани лица - потенциални участници, че процедурата е прекратена с Решение № 19/19.06.2018г.

29.06.2018г.   Обявление за възложена поръчка