Езици

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на отдел "БКС и ООС " при Община Гълъбово

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   849997   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         05.06.2018 05.06.2018
2   850006   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         05.06.2018 05.06.2018

05.06.2018г.  Документация за участие

05.06.2018г.   Решение за откриване на процедура

05.06.2018г.   Обявление за поръчка

05.06.2018г.   Техническа спецификация

05.06.2018г.   Методика за оценка

05.06.2018г.   Образци

05.06.2018г.   ЕЕДОП

05.09.2018г.   Протокол № 1 от работата на комисията

05.09.2018г.   Протокол № 2 от работата на комисията

27.10.2018г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

03.10.2018г.   Протокол № 3 от работата на комисията

03.10.2018г.   Протокол № 4 от работата на комисията

03.10.2018г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

12.12.2018г.   Договор № 118/27.11.2018г. с приложения

12.12.2018г.   Обявление за възложена поръчка

14.03.2019г.   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка