Езици

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на СМР по реконструкция на сграда и прилежащи площи на СУ "Васил Левски", гр.Гълъбово

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   847967   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         21.05.2018 21.05.2018
2   847992   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         21.05.2018 21.05.2018

21.05.2018г.   Документация за участие

21.05.2018г.   Решение за откриване на процедура

21.05.2018г.   Обявление за поръчка

21.05.2018г.   Техническа спецификация

21.05.2018г.   Методика за оценка

21.05.2018г.   Образци

21.05.2018г.   ЕЕДОП

10.07.2018г.   Протокол № 1 от работата на комисията

27.08.2018г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения

25.10.2018г.   Протокол № 2 от работата на комисията

25.10.2018г.   Протокол № 3 от работата на комисията

02.11.2018г.   Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

18.01.2019г.   Договор № 9/09.01.2019 г. с приложения

18.01.2019г.   Обявление за възложена поръчка

21.12.2020г.   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка