Езици

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет : „ИЗГОТВЯНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО“

 

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   796341   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         17.07.2017 19.07.2017
2   796343   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       17.07.2017 19.07.2017

 

19.07.2017г.     Документация за поръчка

19.07.2017г.     Решение за откриване

19.07.2017г.     Обявление за поръчка

19.07.2017г.     Критерии и методика за оценка

19.07.2017г.     Образци

31.07.2017г.     Разяснение № 1

11.09.2017 г.    Протокол № 1 от 24.08.2017 г. на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 104, ал. 4 ЗОП и чл. 54, ал. 7 от ПП ЗОП

03.10.2017г.    Съобщение за отваряне на ценовите предложения

19.10.2017г.    Протокол № 2 от работата на комисията

19.10.2017г.    Протокол № 3 от работата на комисията

19.10.2017г.    Доклад за работата на комисията

19.10.2017г.    Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

08.01.2018г.    Договор №127/08.12.2017 г. с приложения

08.01.2018г.    Обявление за възложена поръчка

17.12.2019г.    Обявление за приключване на договор