Езици

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО”

 

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   791924   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         16.06.2017 19.06.2017
2   791929   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)       16.06.2017 19.06.2017

 

19.06.2017г.     Документация за поръчка

19.06.2017г.     Техническо задание за изработване на ОУП

19.06.2017г.     Методика за определяне на комплексна оценка

19.06.2017г.     Образци

19.06.2017г.     Проект на договор

19.06.2017г.     Решение за откриване

19.06.2017г.     Обявление за поръчка

04.07.2017г.     Разяснение № 1

07.08.2017г.     Протокол № 1 от работата на комисията

26.09.2017г.     Съобщение за отваряне на ценовите предложения

05.10.2017г.    Протокол № 2 от работата на комисията

05.10.2017г.    Протокол № 3 от работата на комисията

05.10.2017г.    Доклад за работата на комисията

05.10.2017г.    Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

01.12.2017г.   Договор № 123/21.11.2017 г.

01.12.2017г.   Приложения към Договор № 123/21.11.2017 г.

04.12.2017г.   Обявление за възложена поръчка