Езици

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на ОП с предмет: „Приравняване, уплътняване и запръстяване на участък от общинско депо за неопасни битови и строителни отпадъци, намиращо се на територията на гр.Гълъбово, местност „Еркесене” на участък № 2, № 3 и № 4”

 

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   789546   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         31.05.2017 31.05.2017
2   789556   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         31.05.2017 31.05.2017

 

01.06.2017г.     Документация за поръчка

01.06.2017г.     Решение за откриване на процедура

01.06.2017г.     Обявление за поръчка

01.06.2017г.     Техническа спецификация

01.06.2017г.     Методика за оценка

01.06.2017г.     Образци

03.07.2017г.     Протокол № 1 от работата на комисията

03.07.2017г.     Съобщение за отваряне на ценовите предложения

07.07.2017г.     Протокол № 2 от работата на комисията

07.07.2017г.     Протокол № 3 от работата на комисията

07.07.2017г.     Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

30.08.2017г.     Обявление за възложена поръчка

30.08.2017г.     Договор № 95/ 01.08.2017 г

30.08.2017г.     Приложения към Договор № 95/ 01.08.2017 г

14.09.2017г     Обявление за приключване на договор за обществена поръчка