Езици

Обява за събиране на оферти с предмет: „Ремонт на административна сграда /кметство/ - с. Искрица, находящ се в УПИ I, кв. 16 по плана на село Искрица” по проект „Красива България”