Езици

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти, перилни и дезинфекционни препарати за нуждите на детските заведения на територията на община Гълъбово”

 

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   784901   Решение за откриване на процедура (ЗОП)         27.04.2017 27.04.2017
2   784904   Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)         27.04.2017 27.04.2017

 

27.04.2017г.     Документация за обществена поръчка

27.04.2017г.     Решение за откриване на процедура

27.04.2017г.     Обявление за обществена поръчка

27.04.2017г.     Техническа спецификация

27.04.2017г.     Номенклатура на хранителните продукти и препарати по видове

20.06.2017г.     Съобщение за отваряне на ценовите предложения

03.07.2017г.     Протокол № 1 от работата на комисията

03.07.2017г.     Протокол № 2 от работата на комисията

03.07.2017г.     Протокол № 3 от работата на комисията

03.07.2017г.     Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

28.09.2017г.     Договор № 101/30.08.2017г.

28.09.2017г.     Ценова оферта - приложение към договора

28.09.2017г.     Техническо предложение - приложение към договора

28.09.2017г.     Обявление за възложена поръчка