Езици

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет : „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обекти, собственост на община Гълъбово и охрана на меропирятия, провеждани на територията на община Гълъбово”

ID 967809  Решение за откриване на процедура - Изпратено на 24.03.2020 г. - Публикувано в РОП на 27.03.2020 г.

ID 967813  Обявление за поръчка - Изпратено на 24.03.2020 г. - Публикувано в РОП на 27.03.2020 г.

 

27.03.2020г.   Документация за участие

27.03.2020г.   Решение за откриване на процедура

27.03.2020г.   Обявление за поръчка

27.03.2020г.   Техническа спецификация

27.03.2020г.   Образци

27.03.2020г.   ЕЕДОП

12.05.2020г.   Съобщение за отваряне на ценовите предложения