Езици

Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на Община Гълъбово”.

Описание: "Доставка на съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на Община Гълъбово"

ID 9097411

Публикуван на 20.03.2020 г.

Възложител: Община Гълъбово

Срок за получаване на оферти: 03.04.2020 г., 17.30 часа

20.03.2020г.   Обява за събиране на оферти

20.03.2020г.   Документация за участие

20.03.2020г.   Техническа спецификация

20.03.2020г.   Образци

20.03.2020г.   ЕЕДОП

02.04.2020г.   Разяснение № 1

28.04.2020г.   Протокол от работата на комисията

16.06.2020г.  Договор № 33/21.06.2020 г. с приложения